Діалог про роботу англійською мовою

У нас є тема про працю, є приклади есе, тепер пора представити кілька діалогів.

— Hi, heard you got a new job?
— Yes, I am now a correspondent in our city newspaper.
— This is an interesting job?
— Very, for example, yesterday we did a report from the maternity hospital about the record birth rate for the last 5 years. And last week I talked with the teachers of the bio-medical faculty about the medicine of the future.
— And about this you wrote articles?
— Yes, both will be published in the next issue of the newspaper and appear on the website.
— I’ll read them with pleasure.

Переклад.

— Привіт, чув ти влаштувався на нову роботу?
— Так, я тепер кореспондент у нашій міській газеті.
— Це цікава робота?
— Дуже, наприклад, вчора ми робили репортаж з пологового будинку про рекордної народжуваності за останні 5 років. А минулого тижня я розмовляв з викладачами біо-медичного факультету про медицину майбутнього.
— І про це ти написав статті?
— Так, обидві вийдуть у наступному номері газети і з’являться на сайті.
— Я з задоволенням їх прочитаю.

Почитайте: співбесіда при прийомі на роботу.

— Who do you work for?
— I’m a copywriter in an advertising agency.
— Do you advertise?
— I write texts for websites, come up with slogans, write scripts for commercials, texts for outdoor advertising, come up with ideas for advertising campaigns.
— And I could see the result of your work?
— Did you see the billboard on Oktyabrskaya street with the advertisement of the fitness center?
— Of course. Good publicity. If you are good at writing, you might not want to spend talent on a momentary advertisement, but write, for example, a book with which you will become known to a wide audience.
— Advertising — this is serious creativity. This is a stage of development. My school, where I learn to communicate with the audience. Perhaps in the future, there will be something more serious.

Читайте також:
Діалог "Оплата рахунку в ресторані" (Paying a restaurant bill)

Переклад.

— Ким ти працюєш?
— Я копірайтер в рекламному агентстві.
— Ти робиш рекламу?
— Я пишу тексти для сайтів, вигадую слогани, пишу сценарії для рекламних роликів, тексти для зовнішньої реклами, вигадую ідеї для рекламних кампаній.
— А я міг бачити результат твоєї творчості?
— Бачив рекламний щит на Жовтневій вулиці з рекламою фітнес-центру?
— Звичайно. Гарна реклама. Якщо у тебе добре виходить писати, може не варто витрачати талант на миттєву рекламу, а написати, наприклад, книгу, з якою ти станеш відомим широкій аудиторії.
— Реклама — це серйозна творчість. Це певний етап розвитку. Моя школа, де я вчуся спілкуватися з аудиторією. Можливо, в майбутньому, буде щось серйозніше.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн