Відмінок в англійській мові – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Відмінок в англійській мові

Відмінок – це форма іменника, що виражає його зв’язок з іншими словами пропозиції. На відміну від російської мови, де є шість відмінків іменника в англійській мові їх тільки два: загальний (не має спеціальних закінчень) і притяжательный (має закінчення -‘s).

Загальний відмінок

У цьому відмінку у іменника немає особливих закінчень. У цій формі іменник дається у словнику. Зв’язок іменника з іншими словами пропозиції виражається приводами, а також визначається місцем, займаним в реченні (особливо важливе його місце щодо присудка).

Іменники без прийменників

Іменник в загальному відмінку без прийменника переводяться на російську мову в залежності від місця, займаного їм у реченні.

1) Називний відмінок (хто? що?). Іменник, що стоїть перед присудком, є підметом і перекладається именительным падежем:
The student asked the teacher. – Студент запитав викладача.

2) Знахідний відмінок (кого? що?). Іменник, що стоїть після присудка, є прямим доповненням та перекладається винительным падежем без прийменника:
The teacher asked the student. – Викладач запитав студента.

3) Давальний відмінок (кому? чому?). Іменник без прийменника, що стоїть між присудком і прямим додатком, є непрямим доповненням і перекладається давальним падежем без прийменника:
The teacher showed the student a picture. – Викладач показав студенту картинку.

Іменники з прийменниками

Іменник в загальному відмінку з прийменниками виражають відносини, що передаються російськими непрямими відмінками без прийменників або з прийменниками. Наприклад:

1) Родовий відмінок (кого? чого?) – of [qv]from [frqm]. Іменник виконує функцію визначення попереднього іменника:
He had received a letter from his girl-friend. – Він отримав лист від подруги.

Причому прийменник of виражає, найчастіше приналежність, частину цілого, що позначає матеріал або вміст ємності (вмістилища) чого-небудь:

The leg of the table is broken.Ніжка столу зламана.
the voice of the girlголос дівчинки
a dress of blue silkсукня з блакитного шовку
a bottle of juiceпляшка соку

2) Давальний відмінок (кому? чому?) – to [tq], for [fq]. Іменник виконує функцію предложного непрямого доповнення:

I gave the ticket to my sister.Я віддав квиток сестрі.
He bought a ball for his son.Він купив м’яч синові.

3) Прийменниковий падіж (про кого? про що?) – about [кані baut], of [qv]. Іменник виконує функцію предложного непрямого доповнення:
They told us about the exhibition. – Вони розповіли нам про цю виставку.
She spoke of literature and music. – Вона говорила про літературі та музиці.

4) Орудний відмінок (ким? чим?) – by [baI], with [wі]. Іменник з прийменником by виконує функцію предложного доповнення, позначаючи діючу силу після дієслова в страдательном заставі:
America was discovered by Columbus. – Америка була відкрита Колумбом.
by planeлітаком

Іменник з прийменником with виконує функцію предложного доповнення, позначаючи предмет, за допомогою якого здійснюється дія:
The child usually eats with this spoon. – Дитина зазвичай їсть цією ложкою.
to cut with a knife – різати ножем

Притяжательный відмінок
Іменник в притяжательном відмінку є визначенням до наступного за ним іменника і відповідає на питання чий?, позначаючи належність предмета. Воно завжди ставиться перед означуваним іменником, відповідаючи в російській мові родительному загибелі або притяжательному прилагательному. При перекладі на російську мову обумовлене слово, як правило, виноситься на перше місце.

Форму присвійного відмінка можуть мати одухотворені іменники, що позначають людей і тварин. Неживі іменники, за винятком наведених нижче випадків, притяжательном відмінку не вживаються.

Притяжательный відмінок вживається, в основному, для передачі різних відносин приналежності: children’s note-book зошит дітей, дитячий зошит, dog‘s tail хвіст собаки.

Утворення присвійного відмінка

1) Форма присвійного відмінка іменників в однині утворюється шляхом додавання закінчення ‘s (знака апострофа і букви s) до форми загального падежу. Наприклад: Marat‘s friend один Марата; the girl‘s dress дівчатка плаття; the horse‘s leg нога коня.

Якщо власне ім’я закінчується на s, то можливі два варіанти. Або додається (-‘s), або тільки апостроф (‘ ). Але в обох випадках закінчення вимовляється [iz]: james’s coat = James’ coat пальто Джеймса; Charles’s wife = Charles’ wife дружина Чарльза; Dickens’s) = Dickens’ novel роман Діккенса.

Притяжательный відмінок складових іменників утворюється додаванням -‘s до останнього слова: my mother-in-law’s house [‘mADqrInlLz] будинок моєї тещі.

2) Форма присвійного відмінка іменників, що мають у множині закінчення –s (-es) утворюється додаванням тільки одного апострофа ( ‘ ), причому у вимові ніякого звуку не додається.
boys – хлопчики; boys’ books – хлопчиків книжки/книжки хлопчиків
friends – друзі; my friends’ car – моїх друзів машина/машина моїх друзів

Для іменників, що утворюють множину не з допомогою закінчення -(e)s, а іншим способом, притяжательный відмінок будується першим способом – додаванням закінчення -‘s:
child дитина – children діти – children’s bedroom спальня дітей
жінка woman – women жінки – women’s handbags сумочки жінок

3) Вимовляється згідно із загальними правилами: [s] – після глухих приголосних, [z] після голосних та дзвінких приголосних, [iz] після шиплячих і свистячих звуків.

Неживі іменники

1) Іменники, що позначають час (year рік, month місяць, day день, hour годину, minute хвилина, …), частини дня (night ніч, вечір, …), пори року, відстань (mile миля, kilometer кілометр, …), вартість, наприклад: a month’s holiday місячна відпустка, the night’s shadows нічні тіні, at a mile’s distance на відстані однієї милі, five dollar’s worth вартістю в п’ять доларів.

2) Іменники, що позначають такі поняття: world світ, earth земля, nature природа; continent континент, і їх назви; ocean океан, sea море, river річка і їх назви; country країна, назви країн і територій; town, city місто і їх назви; ship корабель, судно та інші засоби пересування, і їх назви; назви газет та ін. Наприклад: africa’s future майбутнє Африки, the ocean’s roar рев океану, canada’s population населення Канади, london’s museums музеї Лондона, the ship’s crew команда корабля.

3) Збірні іменники, що позначають спільноти людей: party партія, army армія, family сім’я, crew команда, екіпаж, society суспільство, nation нація, government, уряд та ін Наприклад: the society’s members члени суспільства, the nation’s wealth багатство нації.

4) Іменники, що позначають зірки і планети, наприклад: the moon’s surface поверхню місяця, the sun’s rays сонячні промені, промені сонця.

5) Такі прислівники часу, як: today сьогодні, yesterday вчора, tomorrow завтра. Наприклад: today’s newspaper сьогоднішня газета, yesterday’s excursion вчорашня екскурсія.

6) Притяжательный відмінок можуть мати займенників, що замінюють одухотворені іменники: somebody, someone хтось, anybody, anyone хто-небудь, everyone, everybody все, nobody, no one ніхто і ін Наприклад: it’s nobody’s business. Це нікого не стосується.

Особливості вживання

1) Іменник в притяжательном відмінку, так само як і присвійний займенник, витісняє собою артикль визначуваного слова:

the newspaper
yesterday’s newspaper
my newspaper
(ця) газета
вчорашня газета
моя газета

Але саме іменник у притяжательном відмінку зберігає свій власний артикль:

the children’s mother
a friend’s advice
Kate’s friends
мати дітей
рада одного з друзів
Катеринині друзі

У наведеному прикладі артикль the ставиться до слова children, артикль a – до речі friend, Kate – власне ім’я і не вимагає артикля, а визначаються іменники: mother, advice та friends – вживаються без артикля.

2) Якщо іменник має при собі інші визначення, то іменник у притяжательном відмінку ставиться перед ними:
the student’s new dictionary – новий словник студента

Саме іменник у притяжательном відмінку теж може мати при собі визначення. Визначення, що стоїть перед словом в притяжательном відмінку, відноситься до слова в притяжательном відмінку:
the new student’s dictionary – словник нового студента

3) Якщо два або більше особи володіють одним і тим же предметом, то закінчення присвійного відмінка додається до останнього іменника:
Mike and John’s book – книга Майка і Джона

У притяжательном відмінку можуть стояти також групи слів, що представляють одне смислове ціле. При цьому закінчення -‘s приймає останнє слово групи:
The King of Belgium’s daughter. – Дочка короля Бельгії.

4) Іноді іменники в притяжательном відмінку вживаються без обумовленого ними іменника. Наприклад, щоб уникнути повторення:
My sister’s room is larger than my brother’s. (room) – Кімната моєї сестри більше, ніж мого брата (кімната).

Найбільш часто це відбувається, коли визначуване іменник позначає місце (house – будинок, office – контора, shop – магазин тощо), наприклад:
I dined at my friend’s. – Я обідав у одного (будинку).
We are going to the Black’. – Ми йдемо до Бэлекам (додому).

У розмовної мови в притяжательном відмінку часто називаються невеликі спеціалізовані магазини: the butcher’s м’ясний магазин, the baker’s булочна, the chemist’s аптека.

5) Притяжательный відмінок вживається в некот. стійких словосполученнях: needle’s eye вушко голки, for order’s sake порядку заради; For goodness’ sake. Заради бога.

6) Форма присвійного відмінка може бути замінена конструкцією з прийменником of.
the girl’s voice = the voice of the girl -голос дівчинки
the boy’s father = the father of the boy – батько хлопчика

Якщо за іменником слід розгорнуте визначення, причетний оборот або підрядне чітке пропозицію, то це іменник у притяжательном відмінку не вживається, і потрібно конструкція з прийменником of, наприклад:
This is the house of the boy who was my best friend. (не можна boy’s house) – Це будинок хлопчика, який був моїм найкращим другом.

7) Якщо вказується належність чого-небудь не одушевленному особі, а предмету то вживається конструкція з прийменником of:
the legs of the chair – ніжки стільця

Або іменник у загальному відмінку ставляться поспіль, причому перше іменник є визначенням до другого:
the city’s council = the city council – міська рада

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: