8 негативних префіксів в англійській мові

8 otricatelnykh pristavok v anglijjskom yazyke 50 8 негативних префіксів в англійській мові

В англійській мові величезна кількість приставок, що створюють зворотний, негативну форму слова. Якщо по-російськи ми зазвичай можемо обійтися з допомогою універсальної приставки не– (митий – немитий, великий – невеликий), то в англійській, на жаль, доводиться вибирати між великою кількістю варіантів. Причому, тасувати слова і приставки “як попало” не можна, кожному слову відповідає тільки одна своя: happy – unhappy, agree – disagree і т. д.

Як так вийшло? Велика частина приставок, які ми зараз розглянемо, не англійські за походженням, а були запозичені у мову разом з “позитивною” формою слова з латини або французького.

Що ж з цим робити? На жаль, абсолютних стовідсотково працюючих правил на негативні приставки не існує. Але є певні закономірності, які допоможуть вибрати потрібну приставку хоча б методом виключення!

8 негативних префіксів в англійській мові

8 otricatelnykh pristavok v anglijjskom yazyke 51 8 негативних префіксів в англійській мові

1) a-

Ця приставка використовується досить рідко і приєднується тільки до слів, які починаються на приголосну:

Вихідне слово
Слово з запереченням

political

[pəˈlɪtɪkəl]/[пэл’итикэл]

політичний, має стосунок до політики

apolitical

[ˌeɪpəˈlɪtɪk(ə)l]/[эйпэл’итикэл]

аполітичний, не зацікавлений в політиці

moral

[ˈmɒrəl]/[`морэл]

відповідний стандартам моралі

amoral

[ˌeɪˈmɒrəl]/[эйм’орэл]

аморальний, розходиться з нормами моралі

symmetric

[sɪˈmɛtrɪk]/[сим’етрик]

симетричний; такий, у якого рівні половини

asymmetric

[æsɪˈmɛtrɪk]/[эсим’етрик]

асиметричний, з нерівними половинами

2) dis-

Префікс dis– може приєднуватися і до слів, що починаються з голосної, і до слів на приголосну. Деякі слова з неї існують і в російській (дискомфорт, дезорієнтація).

Вихідне слово
Слово з запереченням

agree

[əˈgriː]/[эгр’]

погоджуватися, бути тієї ж думки

disagree

[ˌdɪsəˈgriː]/[дисэгр’]

не погоджуватися, мати іншу думку

comfort

[ˈkʌmfət]/[к’амфэт]

комфорт, зручне стан

discomfort

[dɪsˈkʌmfət]/[диск’амфэт]

дискомфорт, незручне і незвичне стан

connect

[kəˈnɛkt]/[кэн’ект]

з’єднувати

disconnect

[ˌdɪskəˈnɛkt]/[дискэн’ект]

переривати зв’язок, роз’єднувати

honest

[ˈɒnɪst]/[`онист]

чесний, який говорить правду

dishonest

[dɪsˈɒnɪst]/[дис’онст]

нечесний, схильний до брехні

respect

[rɪsˈpɛkt]/[рисп’ект]

поважати

disrespect

[ˌdɪsrɪsˈpɛkt]/[дисрисп’ект]

ставитися без пошани

obey

[əˈbeɪ]/[эб’ей]

підкорятися правилам, наказам і т. д.

disobey

[ˌdɪsəˈbeɪ]/[дисэб’ей]

послухатися, не підкоритися правилу, наказу і т. д.

3) il-

Il- приєднується тільки до слів, які починаються на l-. Наприклад:

Вихідне слово
Слово з запереченням

legal

[ˈliːgəl]/[наповнююча игэл]

відповідний законами, легальний

illegal

[ɪˈliːgəl]/[ил’игэл]

нелегальний, що йде проти законодавства

legible

[ˈlɛʤəbl]/[наповнююча эджебл]

розбірливий, читаний (про текст, почерку)

illegible

[ɪˈlɛʤəbl]/[ил’эджебл]

нерозбірливий, нечитаний (про текст, почерку)

literate

[ˈlɪtərɪt]/[наповнююча итэрит]

грамотний, вміє читати

illiterate

[ɪˈlɪtərɪt]/[ил’итэрит]

неграмотний, що не уміє читати

logical

[ˈlɒʤɪkəl]/[наповнююча оджикэл]

логічний, відповідає логіці

illogical

[ɪˈlɒʤɪkəl]/[ил’оджикэл]

нелогічний, що йде врозріз логіці

4) im-

Im– використовується тільки зі словами, що починаються на m– або p-:

Вихідне слово
Слово з запереченням

mature

[məˈtjʊə]/[м эйче]

ведучий себе розумно, як дорослий

immature

[ˌɪməˈtjʊə]/[ім’я эйче]

ведучий себе по-дитячому, не за віком

patient

[ˈpeɪʃənt]/[п’ятому эйшент]

терплячий, той, хто вміє чекати

impatient

[ɪmˈpeɪʃənt]/[имп’эйшент]

нетерплячий

perfect

[ˈpɜːfɪkt]/[п’ятому ефикт]

ідеальний

imperfect

[ɪmˈpɜːfɪkt]/[имп’ефкит]

має вади, недоліки

possible

[ˈpɒsəbl]/[п’ятому осэбл]

можливий; такий, що може статися або статися

impossible

[ɪmˈpɒsəbl]/[имп’осэбл]

неможливий; такий, який не може статися або статися

practical

[ˈpræktɪkəl]/[пр’эктикэл]

практичний, має відношення до реального життя

impractical

[ɪmˈpræktɪkəl]/[импр’эктикэл]

непрактичний, відірваний від дійсності

proper

[ˈprɒpə]/[пр’опе]

пристойний, що відповідає суспільним нормам

improper

[ɪmˈprɒpə]/[импр’опе]

непристойний, що розходиться з суспільними нормами

5) in-

In– зустрічається словами, які починаються на будь-який приголосний або на будь-голосний (крім i і u):

Вихідне слово
Слово з запереченням

accurate

[ˈækjʊrɪt]/[`экьюрит]

точний, відповідає дійсності

inaccurate

[ɪnˈækjʊrɪt]/[ин’экьюрит]

неточний, приблизний

complete

[kəmˈpliːt]/[кэмпл’іт]

завершений, доведений до кінця

incomplete

[ˌɪnkəmˈpliːt]/[инкэмпл’іт]

незакінчений

edible

[ˈɛdɪbl]/[`эдибл]

їстівний

inedible

[ɪnˈɛdɪbl]/[ин’эдибл]

неїстівний

sane

[seɪn]/[є ейн]

осудний, що знаходиться в здоровому глузді

insane

[ɪnˈseɪn]/[инс’ейн]

божевільний, психічно нездоровий

Зверніть увагу на те, що існує досить велика кількість випадків, де in- – не приєднувана приставка, а повноправна частина слова! Наприклад:

  • insist ([ɪnˈsɪst]/[инс’іст]), “наполягти на вчинення якоїсь дії”
  • introduce ([ˌɪntrəˈdjuːs]/[интрэдь’юс]), “уявити, познайомити”
  • invoke ([ɪnˈvəʊk]/[инв’оук]), “апелювати, закликати до використання якогось закону, правила і т. д.”

Не плутайте ці випадки з “розбірними” словами з прикладів вище! Слів на кшталт “troduce” або “sist” не існує!

6) ir-

Приставка ir – приєднується тільки до слів, які починаються на r:

Вихідне слово
Слово з запереченням

rational

[ˈræʃənl]/[р’эйшенл]

раціональний, розумний, заснований на здоровому глузді

irrational

[ɪˈræʃənl]/[ир’эйшенл]

нераціональний, не базується на логіці

regular

[ˈrɛgjʊlə]/[р’эгьюлэ]

закономірне, повторюваний

irregular

[ɪˈrɛgjʊlə]/[ир’эгьюлэ]

нерегулярний, не такою чіткою схемою

relevant

[ˈrɛlɪvənt]/[р’эливэнт]

релевантний, має важливість

irrelevant

[ɪˈrɛlɪvənt]/[ир’эливэнт]

нерелевантні, неважний

responsible

[rɪsˈpɒnsəbl]/[рисп’онсэбл]

відповідальний

irresponsible

[ˌɪrɪsˈpɒnsəbl]/[ирисп’онсэбл]

не відчуває відповідальності

Тут важливий виняток: часто використовується слово reliable ([rɪˈlaɪəbl]/[рил’айэбл] “надійний”) утворює негативну форму з допомогою un-: unreliable ([ˌʌnrɪˈlaɪəbl]/[анрил’айэбл] “ненадійний”).

7) non-

Non- – одна з найбільш часто використовуваних негативних приставок. Вона приєднується до різних словами, незалежно від того, на що вони починаються.

Вихідне слово
Слово з запереченням

essential

[ɪˈsɛnʃəl]/[іс`эншел]

обов’язковий, необхідний

non-essential

[ˈnɒnɪˈsɛnʃəl]/[нон ис’эншел]

нераціональний, не базується на логіці

fiction

[ˈfɪkʃən]/[ф’икшен]

художня література; література про вигаданих людей і події

non-fiction

[nɒn-ˈfɪkʃən]/[нон-ф’икшэн]

документальна література; література без вимислу: про те, що було насправді

sense

[sɛns]/[сенс]

сенс; значення слова або трактування (розуміння) поняття або ідеї

nonsense

[ˈnɒnsəns]/[-онсэнс]

нісенітниця, маячня; інформація, яка здається нам завідомо невірної

specific

[spɪˈsɪfɪk]/[спис’ифик]

певний, конкретний

non-specific

[nɒn-spɪˈsɪfɪk]/[нон-спис’ифик]

загальний, не має відношення до чогось конкретного

cool 8 негативних префіксів в англійській мові un-

Як і non-, префікс un– може приєднуватися як до слів на голосні, так і до слів на приголосні. Найбільш характерна un – для слів, які закінчуються на –ed або –able: до них цю приставку можна додавати з упевненістю!

Вихідне слово
Слово з запереченням

able

[ˈeɪbl]/[ейбл]

здатний до здійснення якоїсь дії

unable

[ʌnˈeɪbl]/[ан’ейбл]

нездатний зробити щось

believable

[bɪˈliːvəbl]/[бил’ивэбл]

правдоподібний; той, у який можна повірити

unbelievable

[ˌʌnbɪˈliːvəbl]/[анбил’ивэбл]

неймовірний

comfortable

[ˈkʌmfətəbl]/[к’амфэтэбл]

зручний

uncomfortable

[ʌnˈkʌmfətəbl]/[анк’амфэтэбл]

незручний

forgettable

[fəˈgɛtəbl]/[фэг’етэбл]

не має нічого особливого;
такий, який легко забути

unforgettable

[ˌʌnfəˈgɛtəbl]/[анфэг’етэбл]

незабутній

cooked

[kʊkt]/[кукт]

приготовлений (про їжу)

uncooked

[ʌnˈkʊkt]/[анк’укт]

сирої, неприготовані (про їжу)

prepared

[prɪˈpeəd]/[прип’ять эад]

приготований до якогось дії

unprepared

[ˌʌnprɪˈpeəd]/[анприп’эад]

не готовий до здійснення якоїсь дії

required

[rɪˈkwaɪəd]/[рику’айед]

потрібний

unrequired

[ˌʌnrɪˈkwaɪəd]/[`анрикуайед]

той, який не вимагається

Однак зустріти un– можна і в інших словах:

Вихідне слово
Слово з запереченням

happy

[ˈhæpi]/[‘s епі]

щасливий, радісний

unhappy

[ʌnˈhæpi]/[анх’епі]

нещасливий, сумний

helpful

[ˈhɛlpfʊl]/[‘s элпфул]

корисний, здатний допомогти

unhelpful

[ʌnˈhɛlpfəl]/[анх’элпфул]

даремний, неспроможний допомогти

real

[rɪəl]/[р’иэл]

реальний, що має відношення до дійсності

unreal

[ʌnˈrɪəl]/[анр’иэл]

не справжній, не має відношення до дійсності

Як ви вже зрозуміли, усі наведені вище зауваження досить розмиті. На жаль, в більшості випадків негативну форму слова доводиться запам’ятовувати разом з позитивною: reliableunreliable, completeincomplete і т. д. Намагайтеся більше читати і слухати: коли накопичиться певний практичний досвід, що-небудь на зразок “uncomplete” або “disreliable” почне звучати для вас дико :).

Але що ж все-таки робити в критичній ситуації, коли потрібно терміново згадати негативну форму, а ви не впевнені у приставці?

Якщо таке трапилося, є паличка-виручалочка: взагалі не використовувати приставку. Замість неї може цілком підійти звичайна конструкція з not. Порівняйте:

This is illogical!
This is not logical!
Це нелогічно!

Tom is a very unreliable person.
Tom is absolutely not a reliable person.
Тому абсолютно ненадійний чоловік.

I feel uncomfortable in these shoes.
I don’t feel comfortable in these shoes.
Мені незручно в цій взуття.

Ніякої різниці в значенні тут немає: негативні конструкції з not – це успішний замінник слів з негативними приставками.

Сподіваюся, стаття трохи допомогла вам в освоєнні англійських приставок. Пам’ятайте про те, що як і скрізь, тут головне – практика! smile 8 негативних префіксів в англійській мові Читайте, слухайте, звертайте уваги на те, які слова вживаються з якими приставками. І найголовніше: використовуйте їх і самі!

Читайте також:  Also, too і as well: що вибрати?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: