Американський і британський англійська: основні відмінності

amerikanskijj i britanskijj anglijjskijj: osnovnye otlichiya 46 Американський і британський англійська: основні відмінності

Англійська давно став основним світовим мовою. Тому він існує на величезній території.

Як і всі широко поширені мови, в різних куточках світу він може звучати по-різному. Двома найбільш відомими варіантами є американська англійська та британський.

Так наскільки ж відрізняється класичний британський варіант від американського? І який з них вибрати для вивчення? Давайте розберемося.

Отже, почнемо.

Різниця між американським і британським англійським

Різниця між цими двома варіантами англійської не так вже й страшна.

Умовно можна виділити три основних типи відмінностей:

1. Слова

2. Правопис

3. Граматика

Давайте докладно зупинимося на кожному з них.

Увага: Вчіть англійську мову довгий час, але не можете говорити? Дізнайтеся на уроці в Москві, як заговорити через 1 місяць занять за методом ESL.

Різниця у використанні слів між американським і британським англійським

amerikanskijj i britanskijj anglijjskijj: osnovnye otlichiya 47 Американський і британський англійська: основні відмінності

Найпомітніша річ, що розділяє британський та американський варіанти англійської – це слова.

Існує цілий ряд повсякденних речей, які у двох країнах називаються по-різному. Давайте подивимося на таблицю.

Американський варіант
ПерекладБританський варіант
Counter-clockwise

[,kaʊntər’klɑkwaɪz]
[к’аунтэклокуайз]

Проти годинникової стрілки (про рух)Anti-clockwise

[,ænti’klɒkwaɪz]
[`энтиклокуайз]

Autumn, fall

[‘ɔ:təm], [fɔ:l]
[`отэм], [фол]

ОсіньAutumn

[‘ɔ:təm]
[`отэм]

Attorney

[ə’tɜ:rni]
[ат’ені]

Адвокат, що має право захищати кого-небудь у судіBarrister

[‘bærɪstə(r)]
[б’є эристэ]

French fries

[frentʃ ‘fraɪs]
[френч фр’айс]

Картопля фріChips

[tʃɪps]
[чіпс]

Parking lot

[‘pɑ:rkɪŋ lɑt]
[па’кін лот]

АвтостоянкаCar park

[kɑ:(r) pɑ:k]
[ка: па:]

Cookie

[‘kʊki]
[к’уки]

ПечивоBiscuit

[‘bɪskɪt]
[б’є искит]

Soccer

[‘sɑ:kər]
[з’являються оці]

Футбол

Football

[‘fʊtbɔl]
[ф’утбол]

Apartment

[ə’pɑ:tmənt]
[эп’атмент]

КвартираFlat

[flæt]
[флет]

Highway

[‘haɪweɪ]
[‘s айуэй]

Міжміське шосеMotorway

[‘məʊtəweɪ]
[м’яка эутэуэй]

Elevator

[elɪv’eɪtər]
[элив’эйтэ]

ЛіфтLift

[lɪft]
[ліфт]

Gasoline

[‘ɡæsəlin]
[г’эзэлин]

БензинPetrol

[‘petrəl]
[п’ятому этрол]

Queue

[kju:]
[кью]

Чергу

Line

[‘laɪn]
[‘айн]

Garbage

[‘ɡɑ:rbɪdʒ]
[г’абидж]

СміттяRubbish

[‘rʌbɪʃ]
[р’абиш]

Faucet

[‘fɔsɪt]
[ф’осит]

Кран (для води)Tap

[tæp]
[теп]

Flashlight

[‘flæʃlaɪt]
[фл’эшлайт]

ЛіхтарикTorch

[tɔ:tʃ]
[буд]

Subway

[‘sʌbweɪ]
[з’являються абуэй]

МетроTube

[tju:b]
[тьюб]

Closet

[‘klɑ:zət]
[кл’озит]

ШафаWardrobe

[‘wɔ:drəʊb]
[у’одрэуб]

Candy

[‘kændi]
[к’енді]

ЦукеркаSweets

[swi:ts]
[су’ітс]

Pants

[pænts]
[п’ятому энтс]

Штани, штаниTrousers

[‘traʊzəz]
[тр’аузэс]

Існує також різниця, пов’язана з такими словами як неправильні дієслова. Давайте розглянемо це.

Різниця між використанням неправильних дієслів в американському і британському англійською

Дієслово – це слово, яке виражає дію (talk – розмовляти, understand – розуміти, run – бігти).

В англійській мові минулий час (розмовляв, розумів, біг) звичайно утворюється з допомогою -ed (talked – розмовляв). Але бувають випадки, коли замість ed у нас просто інше слово (understood – розумів, ran – біг). Такі дієслова називаються неправильними, тому що не підкоряються загальним правилом.

Серед неправильних дієслів є група таких, які в минулому часі закінчуються на -t (learn (вивчати, пізнавати) – learnt (вивчав, дізнавався) та інші). В американському англійською такі дієслова перейшли в розряд правильних (тобто, отримали замість -t звичну -ed).

Крім слів на –t існують і інші відмінності між американськими та британськими неправильними дієсловами, але їх не так багато. Давайте подивимося на них.

Американський англійський

Британський англійська

Приклад

Переклад
Learn-learned-learned

[lɜ:n][lɜ:nd][lɜ:nd]
[льон][ленд][ленд]

Learn-learnt-learnt

[lɜ:rn][lɜ:nt][lɜ:nt]
[льон][стрічок][стрічок]

Вчити, вивчати
Dream-dreamed-dreamed

[dri:m][dremd][dremd]
[дрім][дрэмд][дрэмд]

Dream-dreamt-dreamt

[dri:m][dremt][dremt]
[дрім][дрэмт][дрэмт]

Мріяти,
бачити уві сні
Burn-burned-burned

[bɜ:rn][bɜ:nd][bɜ:nd]
[бен][бенд][бенд]

burn-burnt-burnt

[bɜ:n][bɜ:nt][bɜ:nt]
[бен][бент][бент]

Горіти
Lean-leaned-leaned

[li:n][ li:nd][li:nd]
[лин][лінд][лінд]

Lean-leant-leant

[li:n]
[lent]
[lent]
[лин][лінт][лінт]

Облокачиваться
на щось
Spill-spilled-spilled

[spɪl][spɪld][spɪld]
[спіл][спилд][спилд]

Spill-spillt-spillt

[spɪl][spɪlt][spɪlt]
[спіл][спилт][спилт]

Проливати
Get-got-got

[get][ɡɑt][ɡɑt]
[гет][гот][гот]

Get-got-gotten

[get][ɡɑt][ɡɑtn]
[гет][гот][готн]

Отримувати

Prove-proved-proven

[pru:v][pru:vd][pru:vn]
[прув][прувд][прувн]

Prove-proved-proved

[pru:v][pru:vd][pru:vd]
[прув][прувд][прувд]

Доводити

Різниця в правописі між британською та американською англійською

amerikanskijj i britanskijj anglijjskijj: osnovnye otlichiya 48 Американський і британський англійська: основні відмінності

Як не дивно, величезна кількість відмінностей пов’язано з правописом. Спасибі за це слід сказати американцеві Ноа Вебстеру. Саме він у 18 столітті вирішив спростити написання цілого ряду слів, які здалися йому нелогічними. Це був, в тому числі, політичний крок, тому що З’єднаний Штати щойно проголосили свою незалежність від Великобританії. З тих пір по різні сторони океанів існують різні варіанти правопису.

Деякі випадки розбіжностей дотримуються досить часто, щоб їх можна було запам’ятати правила:

1) Британські слова на –our майже завжди спрощуються до –or в американському.

2) Британські слова на –yse завжди пишуться як –yze в американському.

Американський англійський

Британський англійська

ВимоваПереклад

Color
Flavor
Humor
Neighbor

Colour
Flavour
Humour
Neighbour

[‘kʌlə(r)], [к’алэ]
[‘fleɪvə(r)], [фл’эйво]
[‘hju:mə(r)], [хь’юмо]
[‘neɪbə(r)], [-эйбо]

колір
смак (їжі, напою)
гумор
сусід

Center
Theater

Centre
Theatre

[‘sentə(r)], [є ентьо]
[‘θɪətə(r)], [th’иэтэ]

центр
театр

CatalogCatalogue[‘kætəlɒɡ], [к’эталог]каталог

Analyze
Paralyze

Analyse
Paralyse

[‘ænəlaɪz], [`энэлайз]
[‘pærəlaɪz], [`пэрэлайз]

аналізувати

паралізувати, позбавити руху

Різниця між американською та британською граматикою

Крім різниці у словах, існує невелика кількість відмінностей в граматиці. Цих нюансів не так багато. Давайте пройдемося по найбільш помітним.

1) Слова, що позначають групи людей.

Серед слів, що позначають предмети, людей, тварин (відповідають на питання “хто?” і “що?”) є такі, які позначають групи людей: team (команда), staff (працівники в будь-якій організації), committee (комітет) та багато інших.

В американському англійською такі слова завжди ведуть себе так, ніби вони в однині. Дійсно, людей може бути багато, але група-то одна! У реченні ці слова будуть вести себе як he/she/it (він/вона/вони).

Порівняйте:

The committee has made a decision.
Комітет прийняв рішення.

It has made a decision.
Він [комітет] ухвалив рішення.

The band is recording a new album right now.
Група записує новий альбом прямо зараз.

It is recording a new album right now.
Вона [група] записує новий альбом прямо зараз.

У британському англійською такі слова будуть вести себе як множина. Логіка така: колектив, може, й один, але людей в ньому багато! Британські слова типу team, band і так далі будуть вести себе як слова we/you/they (ми/ви/вони). Порівняйте:

The committee have made a decision.
Комітет прийняв рішення.

They have made a decision.
Вони прийняли рішення.

The band are recording a new album right now.
Група записує новий альбом прямо зараз.

They are recording a new album right now.
Вони записують новий альбом прямо зараз.

2) Present Perfect

Present Perfect (have + третя форма дієслова) – це час, який часто використовується для того, щоб показати дію в минулому, яке важливо в цьому і має на нього вплив.

Стаття в тему: Present Perfect Tense – даний вчинене час в англійській мові

Наприклад:

I have prepared my report. I’m ready to send it to you.
Я підготував свій звіт. Я готовий відправити його вам.

Підготовка звіту відбулася в минулому, але вона пов’язана з справжнім, оскільки прямо зараз я готуюся його відправити.

У британському англійською таке на кожному кроці:

I’ve read your book and I can give it back to you now.
Я прочитав твою книжку і можу повернути тобі її зараз.

Tom’s dog has run away. I’m helping him to look for it.
Собака Тома втекла. Я допомагаю йому шукати її.

В американському варіанті для таких випадків може використовувати звичайне минулий час:

I read your book and I can give it back to you now.
Я прочитав твою книжку і можу повернути тобі її зараз.

Tom’s dog ran away. I’m helping him to look for it.
Собака Тома втекла. Я допомагаю йому шукати її.

Те ж саме стосується слів already (вже), just (тільки що) і yet (ще, вже): в британському англійською вони практично завжди використовуються з перфектом. Американці ж можуть вживати їх з звичайним минулим часом.

Британський варіант:

I have already told you about it.
Я тобі вже про це розповідав.

Have you prepared your presentation yet?
Ти вже підготував свою презентацію?

I have just returned from work.
Я тільки що повернувся з роботи.

Американський варіант:

I already told you about it.
Я тобі вже про це розповідав.

Did you prepare your presentation yet?
Ти вже підготував свою презентацію?

I just returned from work.
Я тільки що повернувся з роботи.

3) Належність

Американський англійський виражає приналежність за допомогою дієслова have (“мати”):

I have a friend in this city.
У мене є друг у цьому місті.

Do you have a pen?
У тебе є ручка?

Британці ж, крім have, використовують ще другий варіант – have got:

I have got a friend in this city.
У мене є друг у цьому місті.

Have you got a pen?
У тебе є ручка?

Що вибрати: американський чи британський?

Тут все, як зазвичай, залежить від ваших цілей. Якщо ви переїжджаєте у США або вам доводиться кілька разів на рік літати в Лондон по роботі питання для вас вирішене.

Якщо ж ви поки не знаєте, в якій країні конкретно збираєтеся застосовувати мову, то тут варто поміркувати. В ідеалі, звичайно, краще знати і розуміти обидва варіанти – тоді ви точно не пропадете. Тим більше, що відмінності між ними, як ви бачите, не такі вже й катастрофічні. Щоб просто звучати “красиво”, досить вибрати один і строго його дотримуватися, не змішуючи суто британські слова з суто американськими, наприклад.

У будь-якому випадку треба розуміти, що ми живемо в епоху телебачення та інтернету: і британці і американці знайомі з масовою культурою один одного, вони читають одні й ті ж книги, дивляться ті ж фільми і серіали. У великих містах, який би варіант ви не використовували, вас швидше за все зрозуміють. Навіть якщо виникнуть затримки, ви завжди можете спробувати пояснити якесь слово по-іншому.

Читайте також:  Слова-зв'язки або linking words
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: