Використання must і have to.

ispolzovanie must i have to 50 Використання must і have to.

Все наше життя складається з правил і зобов’язань: ми повинні або зобов’язані щось робити, нам доводиться щось виконувати, нам треба підкорятися якимсь правилам. В англійській мові для вираження функції повинності і зобов’язання (obligation [ˌɔblɪ’geɪʃ(ə)n]) існує модальне дієслово must. Must вказує на обов’язковість і необхідність виконання якої-небудь дії. Must, як деякі інші модальні дієслова, має заступник (еквівалент) – have to.

У цій статті ми поговоримо про модальне слово must і його еквіваленті have to, розглянемо граматичні особливості їх використання, а також відмінності у значеннях.

Граматичні особливості дієслова must.

Must – це модальне дієслово, тому він не змінюється за родами і числами і використовується з основним дієсловом у першій формі (V1):

ispolzovanie must i have to 51 Використання must і have to.

Затвердження must перекладається як “повинен, зобов’язаний”:

I must listen to the teacher at the lesson. – Я повинен слухати вчителя на уроці.

He must pay me back tomorrow. – Він повинен повернути мені борг завтра.

We must pay the taxes. – Ми повинні заплатити податки.

Щоб утворити негативну форму, до дієслова must додається негативна частка not, скорочено mustn’t:

You mustn’t open the door.
She mustn’t tell this information to anyone.
They mustn’t use their mobiles at the meeting.

Зверніть увагу, що скорочена негативна форма вимовляється [‘mʌs(ə)nt] або [‘mʌsnt]. Приклади заперечень поки залишимо без перекладу, в наступній частині статті ви дізнаєтесь чому.

Для утворення питальній форми must ставиться перед підметом:

Must I write down the examples? – Мені обов’язково записувати приклади?

He Must produce his identify card? – Він повинен показувати посвідчення особи?

We Must be there at 6 sharp? – Нам обов’язково бути там рівно в 6?

Найпоширеніша помилка – використання частки to з модальним дієсловом must. Запам’ятайте правило: з модальними дієсловами to НІКОЛИ не використовується. Однак дане правило не поширюється на еквіваленти модальних дієслів.

Еквівалент must: have to.

Must, як більшість модальних дієслів, що не має форм минулого й майбутнього часу, інфінітива, герундія, причастя. Що ж робити, якщо нам необхідно виразити функцію зобов’язання в минулому часі або в майбутньому, або ми хочемо сказати супер-складну конструкцію з инфинитивом або герундием?

Для цього існує еквівалент must: have to. На відміну від must, have to має кілька форм: дві форми теперішнього часу (have to / has to), форму минулого часу (had to) і майбутнього часу (will have to):

ispolzovanie must i have to 52 Використання must і have to.

I must work every day/ now. – Я повинен працювати кожен день.

I had to work yesterday. – Я повинен був мені довелося працювати вчора.

I will have to work tomorrow. – Мені доведеться працювати завтра.

Якщо необхідно використовувати форму інфінітива, герундія або причастя, теж використовується have to. На російську мову такі пропозиції перекладаються по-різному:

It’s terrible to have to work long hours. – Жахливо, коли необхідно працювати допізна.

We hate having to clear up the mess after cooking. – Ми терпіти не можемо то, що ми повинні прибирати після приготування їжі.

Having to look after my sister, I couldn’t go out. – Так як я повинен був наглядати за сестрою, я не міг піти гуляти.

Давайте розглянемо таблицю, в якій наведено різні типи висловлювань з must в різних часах:

ispolzovanie must i have to 53 Використання must і have to.

Have to не тільки замінює must у минулому і майбутньому часі, але і вживається і в сьогоденні часу, поряд з must. У третій особі однини (he, she, it) використовується форма has:

I have to call him. – He has to call me.

We have to organise this event. – She has to organise this event.

В теперішньому часі негативна і вопросительная форма утворюються за допомогою допоміжних дієслів do і does. Зверніть увагу на приклади, які ми поки залишимо без перекладу:

Do you have to wait for him?
Does she have to pay for this picture?
We don’t have to give excuses.
He doesn’t have to arrive earlier.

У минулому часі have to та has to набувають форму had to:

I had to visit him yesterday.
She had to find the information.
They had to spend the evening with their parents.

У минулому часі негативна і вопросительная форма еквівалента have to утворюється за допомогою допоміжного дієслова did:

I didn’t have to call them yesterday.
He didn’t have to ask for help.
They didn’t have to pay in cash.

Did you have to deal with phone calls?
She Did have to sort out the papers?
Did we have to finish the project yesterday?

В майбутньому часі різні типи висловлювання з have to утворюються за допомогою допоміжного дієслова will:

We will have to work on Saturday.
She will have to catch up with the group.
They won’t have to read the rules again.
You won’t have to answer the phone.
Will he have to the book tickets in advance?
They Will have to leave their coats in the cloakroom?

Значення.

Окрему частину нашої статті ми присвятимо розбору значень must і have to в різних типах висловлювання.

Must і have to в твердженнях.

Як вже зазначалося вище, must затвердження передає зобов’язання, повинність, необхідність (obligation, necessity): повинен, зобов’язаний.

Have to також може використовуватися в стверджувальних реченнях в теперішньому часі. Значення must і have to мають відмінності, незважаючи на аналогічний переклад. Розглянемо два схожих прикладу:

I must go home. – Я мушу йти додому.
I have to go home. – Я мушу йти додому.

Must передає внутрішнє зобов’язання, тобто те, що мовець вважає обов’язковим для виконання, тому що він сам так вирішив; have to вказує на зовнішнє зобов’язання: те, що ким-то нав’язано, наказано якими-небудь правилами. Розглянемо приклади:

I promised mother not to be late today. I must go home now. – Я обіцяв мамі не спізнюватися сьогодні. Я повинен йти додому.
(Внутрішнє зобов’язання: мовець сам прийняв рішення)

The party is awesome but mother called me and told to go home. I have to go home. – Вечірка приголомшлива, але мені подзвонила мама і сказала, щоб я йшов додому. Я повинен йти додому.
(Зовнішнє зобов’язання, примус: говорящий приймає рішення не сам)

I’ve put on weight. I must cut down on chocolate. – Я набрав вагу. Я повинен їсти менше шоколаду.
(Особисте рішення)

I saw my doctor yesterday. I have to cut down on chocolate. – Я зустрічався з доктором вчора. Мені потрібно/ я повинен їсти менше шоколаду.
(Вказівка доктора)

He must go to London to visit his family. – Він повинен поїхати в Лондон, відвідати свою родину.
(Він сам вирішив поїхати і вважає це своїм обов’язком)

She has to go to Berlin to negotiate the contract. – Вона повинна/їй доведеться поїхати в Берлін, щоб обговорити умови контракту.
(Рішення прийнято її начальством, їй доведеться його виконати)

We must work hard if we want to pass the exam. – Ми повинні старанно працювати, якщо ми хочемо здати іспит.
(Ми розуміємо важливість іспиту)

We have to wear school uniform. – Ми повинні носити шкільну форму.
(Це нав’язано нам, це не наше рішення).

Must і have to в запереченнях.

Have to та must в запереченнях – наочний приклад того, як логіка може призвести до непорозумінь і помилок. Виходячи з того, що must і have to позначають практично одне і те ж у твердженнях (за винятком наведених вище нюансів), іноді вивчають вважають, що і в запереченнях вони повинні мати однакове значення. Це в корені неправильно, бо в негативних пропозиціях must і have to повністю розрізняються за значенням.

Mustn’t передає заборона (prohibition), перекладається “не можна, заборонено”. Розглянемо приклади, які ми раніше залишили без перекладу:

You mustn’t open this door. – Ці двері заборонено відкривати.

She mustn’t share this information with anyone. – Їй заборонено ділитися цією інформацією.

They mustn’t use their mobiles at the meeting. – Їм заборонено використовувати мобільні телефони на зустрічі.

Для вираження функції заборони в англійській також використовується can’t.

Don’t have to означає відсутність необхідності (lack of necessity). Don’t have to в запереченнях можна перевести як “це не обов’язково; не потрібно”:

You don’t have to bring vine. I have bought enough. – Тобі не обов’язково приносити вино. Я купив достатньо.

We don’t have to give excuses. – Нам не обов’язково вибачатися.

He doesn’t have to arrive earlier. – Йому не обов’язково приїжджати раніше.

Крім don’t have to відсутність необхідності можуть передавати вираження don’t need to і needn’t:

You don’t have to help me. = You don’t need to help me. = You needn’t help me. – Тобі не обов’язково мені допомагати.

Заперечення в минулому часі didn’t have to вказує на відсутність необхідності робити що-небудь (“не потрібно було”, “не довелося”):

I didn’t have to take a bus. The shop was round the corner. – Мені не довелося сідати на автобус. Магазин був за рогом.

She didn’t have to introduce herself. We had met before. – Їй не довелося представлятися. Ми зустрічалися до цього.

Must і have to в питаннях.

Must і have to мають різні значення і в питаннях.

Коли задають питання з must, хочуть дізнатися особисте ставлення співрозмовника, чи наполягає він на дії, вважає дію необхідним:

Must I answer this question? – Я повинен відповідати на це питання? (Ви наполягаєте?)

We Must go there too? – Ми теж повинні туди йти? (Ви наполягаєте? Ви думаєте, це обов’язково?)

Питання з have to уточнює необхідно дію для мовця:

Do you have to wait for him? – Тобі обов’язково його чекати?

Do we have to book a table? – Нам обов’язково замовляти стіл?

Давайте ще раз подивимося на відмінності у значеннях must і have to в різних типах висловлювань:

ispolzovanie must i have to 54 Використання must і have to.

Необхідність у майбутньому.

Необхідність у майбутньому виражається формою will have to, але якщо мова йде про домовленості (arrangement), то краще використовувати have to. Порівняйте:

If I get this job, I will have to work hard. – Якщо я отримаю цю посаду, мені доведеться багато працювати. (Я ще не отримав посаду)

This is a very important task so I have to work tomorrow. – Це дуже важливе завдання, тому мені доведеться працювати завтра. (Домовленість, конкретна ситуація в майбутньому)

Для позначення майбутньої необхідності може використовуватися конструкція have got to. Значення і переклад такий же, як have to, але використовується переважно в розмовній мові:

I’ve got to e-mail him today. – Мені потрібно відправити йому лист сьогодні.

She’s got to нянею her brother tomorrow. – Вона повинна сидіти з братом завтра.

Не забувайте, що модальне дієслово must має й інші функції, крім зобов’язання. Наприклад, використовується для здогадів і припущень.

Вивчайте граматику і вільно спілкуйтеся англійською мовою! Успіхів вам!

І підписуйтесь на наші спільноти в Facebook і Вконтакте. Там багато корисних матеріалів для вивчення англійської!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: