Частини мови в англійській мові

На відміну від російської мови, частини мови в англійській мові – більш широке поняття. Почнемо з розгляду основних частин мови, які позначають те ж саме, що і в російській мові. У цій статті я наведу огляд різних частин мови в англійській з посиланнями на докладні статті про кожної частини мови.

			chasti rechi v anglijjskom yazyke		16 Частини мови в англійській мові

Отже, почнемо класифікацію частин мови в англійській мові з дієслів.

Із статті ви дізнаєтесь:

 • Дієслово (Verb)
 • Іменник (Noun)
 • Прикметник (Adjective)
 • Прислівник (Adverb)
 • Займенник (Pronoun)
 • Числівник (Numeral)
 • Причастя (Participle)
 • Деепричастие (Adverbial participle)
 • Герундій (Gerund)
 • Артикль (Artіcle)
 • Привід (Preposition)
 • Союз (Conjunction)
 • Междометье (Interjection)

Дієслово (Verb)

Можна навести наступну класифікацію:

 • Інфінітив (початкова форма). Утворюється шляхом додавання частки to. Детальніше про інфінітив ?
 • Смислові і допоміжні. Смислові несуть в собі смислове навантаження (read, walk), допоміжні служать для освіти питання, заперечення і посилення (do, have, will)
 • Перехідні (read a book) і неперехідні (talk)
 • Модальні (can, should etc)
 • Дієслова-зв’язки (to be etc)
 • Фразальные (go on, set off) або фразові. Більше про фразові дієслова ?

Іменник (Noun)

Його можна впізнати за наявністю суфіксів: -ment, -hood, -tion, -ness, -er, -ship, -dom, -age etc.

Наприклад: Investigation, advertisement, childhood.

Тільки з іменниками (і в деяких випадках з власними іменами) вживаються артиклі (також з порядковими числівниками), притяжательный відмінок, займенники. Можуть грати роль прикметника.

Віддієслівна іменник – самостійна частина мови англійської мови, утворена від дієслова.

Наприклад: studying – навчання від дієслова to study.

Докладна стаття про іменники в англійській мові

Прикметник (Adjective)

Поділяються на якісні (clever, beautiful) і відносні (plastic, black). Дізнатися якісне прикметник можна за наявності ступеня порівняння (нейтральна, порівняльна і чудова). Часто прикметник утворюється від іменника шляхом додавання суфікса –ful, від дієслова за допомогою суфікса — ing.

Читайте також:
Уроки з англійської мови - Урок 43

Beauty – beautiful, to bore – boring.

Прислівник (Adverb)

Утворюються від прикметників. До винятків відносять good-well-the best, bad-worse-the worst, much/many-more-the most, little–less-the least.

Займенник (Pronoun)

Мають наступну класифікацію:

 • Особисті (I, he, we etc)
 • Присвійні (my, her, our etc)
 • Вказівні (this, that, those, these)
 • Зворотні (myself, themselves etc)
 • Невизначені (somehow etc)
 • Негативні (nobody etc)

Числівник (Numeral)

Числівники в англійській мові поділяються на порядкові і кількісні. Для утворення порядкових додається суфікс –th (tenth). Винятками є first, second, third, fifth (перший, другий, третій, п’ятий відповідно). Детальніше:

 • про порядкові числівники ?
 • про кількісні числівники ?

Причастя (Participle)

Бувають теперішнього (додається –ing закінчення) та минулого (III форма дієслова) часу. Причастиям в англійській мові присвячена окрема стаття ?

Деепричастие (Adverbial participle)

Має справжню (утворюється як дієприкметник теперішнього часу) і минулий (перфектна форма – having received, on arriving) форму.

Герундій (Gerund)

Такі частини мови в англійській мові, як герундій і артикль не існують в російській. Герундій – щось середнє між дієсловом і іменником. Не має форми часів групи Perfect Continuous.

I like swimming. Thank you for being so kind to me.

Артикль (Artіcle)

Артикль — важлива частина мови в англійській мові. Артикль може бути певним (the) і невизначеним (а, an). Детальніше про артиклі розповідається в статті «Артиклі в англійській мові»

Деякі частини мови в англійській мові, як і в російській, відносять до службових:

Привід (Preposition)

Бувають прості (by, at, under) і складені (in front of). Детальніше про прийменники читайте у статті «Прийменники в англійській мові»

Союз (Conjunction)

Як і всі частини мови в англійській мові, союзи необхідні для смислового навантаження додатки. Мають наступну класифікацію:

 • Прості (or, if)
 • Складові (because of)
 • Складні (meanwhile)
 • Похідні (unless)
 • Подвійні (neither…nor)
Читайте також:
Розповідь Мій улюблений фільм, твір англійською мовою, есе

Междометье (Interjection)

До вигуків можна віднести: alas, well, ah, wow etc.

Нижче розглянемо приклади, де тепер ви можете розрізнити різні частини мови в англійській мові (examples):

Alas, he didn’t find the river in front of his house.

Well, I hope you will get there before the rain starts.

Neither Michael, nor Julie managed to pass this exam as it was a difficult one and nobody else could pass it.

On leaving, he thanked us for everything we had done for him.

I saw them reading this book but now they deny having taken it from the library.

Таким чином, щоб вивчити частини мови в англійській мові, потрібно знати не тільки їх переклад, але і їх доречне вживання.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн