Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

Greetings, ladies and gentlemen! Сьогодні ми розглянемо основні граматичні поняття, познайомимося з частинами мови в англійській мові, з’ясуємо, як же все-таки будуються пропозиції і з чого вони складаються.

Зміст статті:

Що таке граматика?

Граматика англійської мови — це набір правил, які дозволяють зв’язати окремі слова в речення. Граматики російської та англійської мов мають подібності та відмінності. Подібні риси допомагають нам освоювати іноземну мову, а відмінності в граматичних системах створюють певні труднощі в його вивченні. Отже, особливу увагу при вивченні граматики іноземної мови необхідно приділяти тим особливостей, яких немає в рідній мові.

Англійську граматику можна умовно розділити на два розділу: частини мови та часи. Розділ «Частини мови», в свою чергу, поділений на підрозділи: числівники, займенники, прислівники, прийменники, артиклі, прикметники, іменники та дієслова. Розділ «Часи» містить загальні відомості про часи в англійській мові і намагається подружити кожного студента з часом групи Simple, часом групи Continuous, часом групи Perfect та Perfect Continuous.

Навіщо нам вчити граматику англійської мови?

Якщо ви вважаєте, що англійська граматика не для вас і не обов’язкова до вивчення, то ви глибоко помиляєтеся. Граматика англійської мови — це кістяк, на який нанизані інші не менш важливі теми: пунктуація, синтаксис і лексика. Вміння правильно і чітко висловлювати свої думки — це завжди плюс до вашої карми.

При вивченні англійської мови не потрібно зациклюватися тільки на правилі та його чіткої формулюванні, адже в кожному правилі повно винятків. Слухайте більше, намагайтеся сприймати форми побудови речень на слух. Не зубрите граматику, її вживаєте, придумуючи свої приклади, використовуючи вивчені слова. Так що практикуйтеся, як можна частіше!

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

Частини мови в граматиці англійської мови

Кожне слово в англійській мові належить до особливої категорії — частини мови або part of speech. Всі частини мови можна поділити на 2 категорії: самостійні та службові. До самостійних частин мови належать: іменник (noun), прикметник (adjective), слова категорії стану (the stative), займенник (pronoun), числівник (numeral), дієслово (verb), прислівник (прислівник). Вони позначають предмети, явища, їх властивості, стану, дії і виражають ставлення мовця до висловленої думки.

Службові частини мови не позначають предмети, явища, якості, дії. Вони передають різні зв’язки і відносини між словами – прийменники (prepositions), між словами і між реченнями – союзи (conjunctions). Вони визначають слова і групи слів, до яких відносяться – частинки (particles), і вказують на приналежність слова до певної частини мови – артиклі (articles). Службові слова не є членами пропозицій і не утворюють їх.

Вигуки (interjections) являють собою особливу частину мови, вони не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови. Вони виражають різні почуття, але не називають їх.

Читайте також:  Крапка з комою, двокрапка й тире в англійській

В англійській мові є слова, які використовуються як різні частини мови і це залежить від того, в якій частині пропозиції це слово використовується. Наприклад:

My friend works everyday. – Мій друг працює щодня. (Work виступає в ролі дієслова і показує дію предмета у реченні)
His work is very important. – Його робота дуже важлива. (Work використовується в ролі іменника, предмета)
His work clothes are really dirty. – Його робочий одяг дійсно брудна. (Work виконує роль прикметника і описує стан одягу)

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові 

Noun

позначає предмет, живі істоти, абстрактні поняття, явища

a flower, Henry, tea time, money, water

Adjective

позначає ознаку предмета, особи чи явища

beautiful, nice, tall, happy

Pronoun

вказує на предмет або якість предмета, не називаючи його

I, you, he, she, it, ours, them, who

Verb

позначає дію або стан предмета

run, must, be, paint, love, sleep

Numeral

позначає кількість і порядок предметів при рахунку

one, the first, twenty-eight, thirtieth

Прислівник

визначає характер дії і відповідає на питання: «Як?»; «Де?»; «Коли?»; «Чому?»; «Яким чином?» (How? Where? When? Why? In what manner?)

happily, well, badly, quickly, fast

Prepositions

показує відношення між іменником (займенником) і іншими словами в реченні

out, off, in, at, on, over, behind

Conjunction

з’єднує між собою пропозиції

but, or, yet, and

 

З чого ми будуємо пропозиції?

Пропозиція — поєднання слів, що виражає закінчену думку. Існує 3 виду речень: оповідне, питальне і спонукальне. В кожному англійському реченні є два обов’язкових елементи: підмет — головна дійова особа пропозиції (відповідає на питання «хто?», «що?»), присудок — те, що робить підмет (відповідає на питання «що робити?»).

Підмет (Subject) — це те, про що йде основна мова в реченні. Воно може позначати особу або предмет. Як правило, підмет знаходиться в початку пропозиції.

Підмет в англійській мові є головним членом будь-якої пропозиції. Без підлягає не будується жодна пропозиція. В англійській мові воно може бути виражене іменником, займенником, числівником, инфинитивом або герундием.

Most people prefer to spend their free time outdoors. – Багато людей воліють проводити вільний час на свіжому повітрі.
She works at a pizza restaurant. – Вона працює в піцерії.
The second was my friend. – Другий був моїм другом.
Walking is useful for your heart. – Ходьба корисна для вашого серця.

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

Існує також формальне підлягають. У реченнях, де діюча особа або предмет відсутня, необхідно використовувати (для формальності, грамотності) підлягають «It» або «There», які не несуть для нас ніякого значення і на російську мову не перекладаються:

It was winter. – Була зима.
It’s cold. – Холодно.

Присудок (Predicate) — це головний член речення, який позначає дію і показує активність підлягає. Присудок в англійській мові завжди слід за підметом, тобто вони пов’язані один з одним.

Присудок ділиться на 2 групи: просте і складне. Складене ж присудок ділиться на 2 типу: складене іменне і складене дієслівне.

Просте присудок може бути виражений дієсловом у будь-якому часу (write – wrote), заставу (write – is written) і способі (You write – you should write), а також фразовою дієсловом (take care, look after, get out).

Конструкція складеного іменного присудка виглядає наступним чином: дієслово-зв’язка (to be або деякі інші дієслова (to grow, to get, to become)) + іменна частина (іменник, займенник).

She has been a student. – Вона була студентом.
It is mine. – Це моє.

Конструкція складеного дієслівного присудка виглядає наступним чином: модальне дієслово + інфінітив.

They must come in time. – Вони повинні прийти вчасно.
I should listen to my heart. – Я повинен слухати своє серце.

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

Додаток (Object) – це вже другорядний член речення, який в англійському реченні слід за присудком. В англійській мові є два основних види доповнення: пряме і непряме. Пряме доповнення відповідає російському родительному загибелі (кого? що?). А непряме доповнення відповідає іншим відмінками: — дательному (кому? чому?) — винительному (кого? що?) — творительному (ким? чим?) — предложному (про кого? про що?).

Andrew is looking for his phone. – Ендрю шукає свій телефон. (прямий додаток)
Let us talk about this book. – Давайте поговоримо про цю книгу. (непряме доповнення з прийменником)

Порядок слів у простому реченні

Характерною рисою пропозицій в англійській мові є твердий порядок слів.

Він має велике значення в сучасній англійській мові, оскільки, у зв’язку зі слабо представленої морфологічною системою мови, члени речення часто виділяються тільки за місцем у реченні. Зазвичай порядок слів в англійському реченні наступний:

  • підмет займає перше місце;
  • далі слідує присудок;
  • потім доповнення;
  • і, нарешті, обставина місця і часу.

I saw her on the street yesterday. – Я бачив її на вулиці вчора.

I – підлягають

saw – присудок

her – пряме доповнення

on the street – обставина місця

yesterday – обставина часу

До речі, обставини місця і часу можуть стояти також і перед підметом:

At the moment I cannot talk. – Зараз я не можу говорити.

Топ 10 граматичних термінів з кинопримерами

1. Дієслово To Be in Present Tense

That’s impossible. He is in prison. – Nothing is impossible. Panda Kung Fu (2008)

Це неможливо. Він у в’язниці. – Немає нічого неможливого. – Панда Кунг Фу (2008)

У цих пропозиції ви можете побачити використання дієслова to be в теперішньому часі – is, і також можете визначити, що присудок виражено дієсловом зв’язка + іменна частина. He is in prison.

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

2. Passive Voice – Пасивний заставу

– Hey! What happened?

– We were attacked.

– By whom? (Lost, 2004)

 

– Гей! Що сталося?

– Нас атакували?

– Хто? (Залишитися в живих, 2004)

Як видно з цієї пропозиції хтось атакував їх, але вони не знають хто конкретно вчинив дію.

Somebody attacked us. – Хтось атакував нас. (Active Voice)

We were attacked. – Нас атакували. (Passive Voice)

3. Subordinate Clause – Підрядне речення

Підрядні речення в англійській мові вводяться в склад сложноподчиненного пропозиції з допомогою англійських спілок, яких не так вже й мало. Основними є that, because, as if, whether, when, since, after, before, till, unless, though та інші. Або relative pronouns: who, which, when, where та інші.

I need a man who can keep me satisfied. (Grease, 1978)

Мені потрібен чоловік, який може мене задовольнити. (Бриалин, 1978)

4. Direct Object – Пряме доповнення

Зазвичай пряме доповнення в англійській мові знаходиться після дієслова в реченні. Англійське пряме доповнення відповідає в російській мові додатком у знахідному відмінку без прийменника, тому що воно відповідає на питання whom? і what?

Кіборгів don’t feel pain. I do. Don’t do that again. (Terminator, 1991)

Кіборги не відчувають болю, а я почуваю. Більше так не роби. (Термінатор, 1991)

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

5. Indirect Object – Непрямий додаток

Це іменник або займенник, який вказує, з ким або для кого відбувається дія, називається присудком.

I’m going to make him an offer he can’t refuse. (The Godfather, 1972)

Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. (Хрещений батько, 1972)

6. Conditionals – Умовні речення

Умовне речення (conditional) використовуються, коли мається на увазі те, що може статися, могло б статися, і наші безпосередні бажання. В англомовному придатковому пропозиції умови, як правило, зустрічається союз «if».

If you’re not with me, than you’re my enemy. (Star Wars)

Якщо ти не зі мною — значить, ти проти мене. (Зоряні війни)

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

7. Declarative Sentence – Оповідний пропозицію

Оповідний пропозиція — це пропозиція, що містить у собі повідомлення про будь-який факт, явище, подію, затверджуються або отрицаемых.

Things were very simple in the army. (Forest Gump, 1994)

Речі були дуже прості в армії. (Форест Гамп, 1994)

8. Exclamatory Sentence – Вигук пропозицію

Це речення, в якому мовець висловлює свої сильні почуття допомогою вигуку.

I hope you enjoy your time together! (Titanic, 1997)

Сподіваюся, вам було добре разом! (Titanic, 1997)

 Основи граматики англійської мови | Головні правила в англійській мові

9. Interrogative Sentence – Питальне речення

Це речення, яке виражає питання.

Are you taking any prescription medication? (Rain Man, 1988)

Ви приймаєте ліки за особливою схемою? (Людина дощу, 1988)

10. Imperative Sentence – Спонукальне речення

Спонукальне речення – це речення, яке виражає волевиявлення мовця (наказ, прохання, застереження, протест, загрозу, заклик, запрошення до спільної дії тощо).

Look at that! Look how she moves. (Some Like It Hot, 1959)

Подивися на це! Подивися, як вона рухається. (У джазі тільки дівчата, 1959)

Висновок

Сподіваємося, що після прочитання нашої статті ви усвідомили, що граматика може бути не тільки корисною, але й цікавою. Ми постаралися привнести ясність основні поняття граматики англійської мови, познайомити вас з видами пропозицій та їх побудовою.

Go ahead and learn grammar!

Велика і дружна сім’я EnglishDom

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: