Правила словотворення в англійській мові

cd36e7890b929c2969b827621608a6e9 Правила словотворення в англійській мові

При вивченні англійської мови питання поповнення словникового запасу – одне з найбільш нагальних. Вирішенню цієї проблеми сприяє читання книг на англійській мові, перегляд фільмів, вивчення різноманітних подкастів. Всі ці способи, безумовно, ефективні і необхідні. Але є і ще один дуже простий варіант розширення словникового запасу – вивчити способи словотвору англійської мови (word formation). Словотвір в англійській мові – важлива частина англійської граматики, яка розглядає морфологічну структуру слова.

Справа в тому, що від одного англійського слова можна утворити інші. Відповідно, знаючи значення вихідного «кореня», легко зрозуміти однокореневі слова інших частин мови. Розглянемо кілька способів, за допомогою яких відбувається утворення слів в англійській мові.

1. Словосложение

Два слова утворюють одне, об’єднавши свої значення. Слова можуть увійти до складу одного

разом (наприклад, fire – вогонь + place – місце= fireplace – камін)

через дефіс (наприклад, pen – ручка + friend – друг= pen-friend – друг по листуванню)

2. Конверсія

Перехід слова з однієї частини мови в іншу частину мови в тій же формі. Слова, утворені конверсією, пишуться і звучать однаково. Значення слів пов’язані. Зустрічаються наступні види конверсії:

іменник – дієслово (наприклад, google – назва пошукової системи – to google – шукати інформацію в пошуковій системі)

прикметник – дієслово (наприклад, free – вільний – to free – звільняти)

дієслово – іменник (наприклад, дієслово to drink – пити – a drink – напій)

привід (союз, прислівник)- іменник (наприклад, in and out – всередині і зовні – ins and outs – всі ходи і виходи)

Як різновид конверсії можна розглядати утворення дієслова від іменника шляхом переносу наголосу з першого складу на другий. Слова, утворені таким способом зустрічаються досить часто. На листі подібні іменники і дієслова виглядають однаково , але при їх вимові потрібно бути уважним.

Наприклад, conflict – конфлікт – сonflict –конфліктувати; record –запис – record-записувати.

Читайте також:  Lifelong learning: чому все більше компаній збільшують витрати на навчання персоналу іноземним мовам?

3. Найчастіший спосіб – за допомогою словотворчих афіксів: приставок і суфіксів. З допомогою суфіксів і з допомогою приставок можна утворити слова різних частин мови.

Приставки (префікси)

Приставки, як правило, не змінюють частина мови, до якої належить слово, а надають йому іншого значення, тобто відіграють важливу семантичну роль. Є різні групи значущих приставок.

приставка повторного дії re-, найчастіше відповідає російської префікс «пере-»

(наприклад, write – писати – rewrite – переписати). Застосувати даний префікс можна практично до будь-якого дієслова, обозначающему дію, яке можна переробити.

негативні префікси dis-, un- , non-

(наприклад, connect-з’єднувати – disconnect – роз’єднувати; limited – обмежений – unlimited-безмежний; existant – існуючий — nonexistant – неіснуючий)

До групи негативних приставок можна віднести також групу приставок in-, il- , ir-, im. Всі ці приставки використовуються для додання від’ємного значення прикметником. Форма префікса прикметників залежить від того, на яку букву починається вихідне прикметник.

in – найчастіше працює з прикметниками на a або c-.

Наприклад, adequate – адекватний — іnadequate — неадекватний; capable –здатний – incapable-нездатний

il – додається до прикметників, які починаються з l-.

Наприклад, legal –легальний — illegal — нелегальний

ir – додає від’ємне значення прикметником, починаючи з r-.

Наприклад, responsible-відповідальний — irresponsible – безвідповідальний

im – приставка для прикметників, що починаються з p-, m-.

Наприклад, patient –терплячий — impatient –нетерплячий; mature -незрілий — immature –незрілий

приставка невірного дії mis-, яка найчастіше змінює сенс дієслова.

Наприклад, understand-розуміти – misunderstand-неправильно зрозуміти.

приставка pre- , що означає «раніше, перед чим-то» і її протилежність – приставка post- , що означає «після».

Наприклад , war –війна, військовий – prewar – довоєнний – postwar-післявоєнний.

префікс over – позначає надлишок, надмірність, понад щось і її протилежність under – зі значенням «недо-».

Читайте також:  Сленгові вирази тижня: «грошовий» сленг

Наприклад, load-вантажити – overload-перевантажувати – underload-недогрузить.

Приставка up-, яка, як і прийменник, означає – вгору.

Наприклад, hill-холм – uphill-вгору по горбу

префікс ex – може використовуватися у двох значеннях.

В значенні «колишній» – ex-wife – колишня дружина і в значенні «поза чогось» – excommunicate-вигнати.

Є приставки, які існують також і в російській мові. Тому їх значення в англійських словах пояснювати необов’язково. Приклади таких інтернаціональних приставок, характерних для різних мов:

 • Anti (анти-): hero (герой) – antihero (антигерой)
 • Auto (авто-): pilot (пілот)- autopilot (автопілот)
 • Extra (екстра): ordinary (звичайний) – extraordinary (екстраординарний)
 • Inter (інтер-, між-): national (національний) – international (інтернаціональний, міжнародний)
 • Mega (мега-): byte (байт)- megabyte (мегабайт)
 • Super (супер-): model (модель) – supermodel (супермодель)
 • Trans (транс-): atlantic (атлантичний) – transatlantic (трансатлантичний)
 • Ultra (ультра): sound (звук) – ultrasound (ультразвук)
 • Наведений список приставок далеко не повний, ми перерахували найбільш вживані з них. Слід враховувати, що префікси з англійськими словами можуть писатися як злито (переважно в американському англійською), так і через дефіс, а в деяких словах навіть окремо (в британському англійською).

  Суфікси

  Суффиксальный спосіб словотворення підходить для різних частин мови. Існують групи суфіксів, характерних для певних частин мови.

  Суфікси іменників

  Суфікси іменників можна поділити на дві основні групи

 • суфікси, що утворюють дійова особа від відповідного дієслова — -er/or ( наприклад, sing-співати – singer-співак; visit-відвідувати – visitor-відвідувач)
 • суфікси, які утворюють іменники (в основному абстрактні) від інших частин мови.
 • Наприклад, іменники утворюються від дієслів:

  -ment (govern-управляти – government – управління, уряд)

  -tion/-(s)ion (celebrate-святкувати – celebration-святкування, свято; discuss-обговорювати – discussion-обговорення)

  від прикметників:

  -ness (kind-добрий – kindness-доброта)

  -ence/-ance (silent-тихий – silence-тиша; assist-допомагати – assistance-допомога)

  -dom (free-вільний – freedom-свобода)

  від інших іменників

  -ship (partner-партнер – partnership-партнерство)

  -hood (brother-брат – brotherhood-братство)

  -ist (art-мистецтво – artist-художник)

  Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 15

  Суфікси прикметників

  За допомогою таких суфіксів можна утворити прикметники від дієслів, так і від іменників.

  Наприклад, від дієслів прикметники можуть утворитися додаванням суфікса –able (change-міняти – changeable-мінливий).

  Прикметники, утворені від іменників найчастіше мають наступні суфікси:

  -less – суфікс відсутність чогось ( fear-страх – fearless-безстрашний)

  -ful – суфікс наявності чогось ( doubt-сумнів – doubtful – сумнівний)

  -підрозділах ( nerve-нерв – nervous-нервовий)

  -ese ( China-Китай – chinese-китайська)

  -y ( wind-вітер – windy-ветренный)

  -ive ( act-діяти – active-активний)

  Суфікс прислівників

  Для утворення прислівників від прикметника використовується суфікс –ly (happy-щасливий – happily-щасливо)

  Список словообразующих суфіксів, які ми розглянули теж не можна назвати вичерпним. Безумовно, при вивченні англійської мови можна помітити й інші суфікси з високою продуктивністю, які характерні для формування певних частин мови. Наприклад, закінчення причастя –ing у деяких джерелах може також розглядатися як суфікс.

  Ретельно розібратися в різноманітті словообразующих афіксів і засвоїти правила словотворення в англійській мові, допоможе таблиця словотворення в англійській мові за частинами мови. Її краще скласти самостійно і внести туди свої приклади: утворіть дієслова, іменники і прикметники відомими вам способами. Це буде ваш власний англійський словник словотвору, який можна буде поповнювати в міру появи у вашій скарбничці нових словникових одиниць.

  Знання продуктивних афіксів і правил словотворення істотно збільшує активний і пасивний словниковий запас. Англійську лексику в тексті можна зрозуміти, знаючи тільки вихідне слово.

  Наприклад, вам знайомі слова success (успіх), danger (небезпека) і слово, яке навіть і без перекладу зрозуміло – partner (партнер).

  Якщо ви маєте уявлення про значення словообразующих суфіксів і приставок, вам буде зрозуміло й таке словосполучення з похідних слів

  unsuccessful dangerous partnership (неуспішне небезпечне партнерство)

  Словом, якщо ви знайдете в інтернеті завдання на словотвір з англійської з відповідями і зробите кілька вправ, ви не пошкодуєте про витрачений час – користь від них очевидна.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: