Тема “Освіта у США” (Education in the USA)

0b293e1b8ddf47c38d93e5b9953b4220 Тема Освіта у США (Education in the USA)

The system of education in the USA залежить від greatly from state to state. School education in so called state public schools is free. Parents are free to choose any public school for their children. Although there are a lot of private schools, mainly religious, and parents have to pay for them. A school year starts in September and ends in June. It is divided into three terms or four quarters.

American children start відвідують elementary school at the age of 6. They continue their studies for eight years there (8 grades). Their basic subjects in the curriculum at this stage are English, Arithmetic, Natural Science, History, Geography, Foreign Language and some others. After that pupils may enter a Senior high school or if they go to a 5 – або 6-year elementary school, then they attend a 3 – або 4-year Junior high school, and then enter a Senior high school. Pupils graduate from high schools at the age of 18. The high schools (also known as secondary schools) are generally larger and accommodate teenagers from four or five elementary school. During the school year the students study four or five selective subjects according to their professional interests. They must complete a certain number of courses to receive a high school diploma or a certificate of school graduation.

In order to develop social skills and encourage students’ participation in extracurricular activities every high school has an orchestra, a music band, a choir, drama groups, football, basketball and baseball teams. School becomes the centre of social life for students.

At American colleges and universities young people get higher education. They study for 4 years and get a bachelor’s degree in arts or science. If a student wants to get a master’s degree he must study for two more years and do a research work. Students who want to advance their education even further in a specific field can pursue a Doctor degree. The most famous American universities are Harvard, Princeton, Stanford, Yale, Columbia Universities.

Читайте також:  Механізм запам'ятовування англійських слів

 91443be60df5b6c3540431881508473f Тема Освіта у США (Education in the USA)

Переклад

Система освіти в США сильно відрізняється від штату до штату. Шкільна освіта в так званих державних школах є безкоштовним. Батьки можуть вільно вибирати будь-яку безкоштовну школу для дітей. Однак існує багато приватних шкіл, в основному, релігійних, і батькам потрібно оплачувати навчання в них. Шкільний рік починається у вересні і закінчується в червні. Він розділений на 3 семестри або ж на 4 чверті.

Американські діти починають відвідування початкової школи у віці 6 років. Вони продовжують своє навчання протягом 8 років (8 класів). Основними предметами в розкладі на даному етапі вважаються англійська, арифметика, природознавство, історія, географія, іноземна мова та деякі інші. Потім учні можуть перейти в Старшу середню школу або ж, якщо вони ходили в 5 – або 6-річну початкову школу, тоді вони відвідують 3 – або 4-річну Молодшу середню школу і тільки потім переходять в Старшу. Учнів випускають із середньої школи у 18 років. Середні школи, як правило, більший за розмірами і вміщують підлітків з 4 або 5 початкових шкіл. Протягом навчального року студенти вивчають 4-5 вибіркових предметів, відповідно до їх професійними інтересами. Вони зобов’язані пройти певну кількість курсів для того, щоб отримати диплом про середню освіту або сертифікат про закінчення школи.

Для розвитку громадських навичок і заохочення студентського участі у позашкільному житті кожної середньої школи є оркестр, музичний колектив, хор, театральна студія, команда з футболу, баскетболу і бейсболу. Школа стає центром суспільного життя для студентів.

В американських коледжах та університетах молоді люди здобувають вищу освіту. Вони навчаються протягом 4 років і отримують ступінь Бакалавра гуманітарних або природничих наук. Якщо студент має намір отримати ступінь Магістра, йому потрібно вчитися ще 2 роки і провести дослідницьку роботу. Студенти, які бажають і далі продовжувати навчання в окремій галузі знань, можуть отримати ступінь Доктора. Найвідомішими американськими університетами є Гарвардський, Прінстонський, Стенфордський, Єльський і Колумбійський університети.

Читайте також:  Самовчитель з англійської мови - Урок 3
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: