Топік “My future profession” з перекладом

Складне питання в житті кожної людини! Тому що, коли ми обираємо професію, ми обираємо майбутнє. Причому не тільки своє, але і своїх близьких. Хотілося б, щоб майбутня професія приносила і задоволення, і фінансове благополуччя, і користь оточуючим. Але, як на зло, вибір професії потрібно зробити дуже рано – в підлітковому віці.

 Топік My future profession з перекладом

My future profession (Economist)

Plans for future is a problem that worries not only me, but my friends, classmates, parents and teachers. The reason is that at the age of 17 we have to make a very important choice in our life – the choice of a profession. On the one hand, i’m adult enough to have an opinion of my own about what i’m interested in and what i’m good at. On the other hand, at this age we lack life experience and our desires sometimes don’t coincide with our possibilities. That’s why it’s very important to have somebody to give us a piece of advice. Such people are our parents, teachers and friends.

As for me, I want to be an economist. I like to read books of economics, research articles and analyze them. Nowadays this profession has become one of the most useful, modern and interesting. Also, I want to study economics as i’m very interested in current economic processes both in our country and in other countries. It’s not a secret that our country (Russia, Ukraine, Belorussia, Kazakhstan) now is through a difficult periods of times. That’s why it’s very important for our country to have efficient economists to raise our economy at a high level.

I hope that i’ll be a good economist. Like many other people I would like to spend a year abroad working as an economist. It would give me an opportunity to borrow the experience and to see the world.

So, i’ll do everything to become a good economist and i’m sure i’ll never regret my decision to follow this career.

Моя майбутня професія (Економіст)

Плани на майбутнє – це проблема, яка хвилює не тільки мене, але і моїх друзів, однокласників, батьків і вчителів. Справа в тому, що у віці 17 років ми повинні зробити дуже важливий вибір у своєму житті – вибір професії. З одного боку, я досить дорослий, щоб мати свою думку про те, що мені цікаво і що у мене виходить. З іншого боку, у цьому віці нам все ж таки бракує життєвого досвіду, і наші бажання не завжди співпадають з нашими можливостями. Ось чому дуже важливо, щоб хтось дав корисну пораду. Такі люди – це наші батьки, вчителі та друзі.

Читайте також:  Топ 20 компліментів англійською

Що стосується мене, то я хочу бути економістом. Мені подобається читати книги з економіки, вивчати статті та аналізувати їх. Сьогодні ця професія стала однією з найбільш корисних, сучасних і цікавих. Також я хочу вивчати економіку, так як я цікавлюся поточними економічними процесами і в нашій країні, і в інших країнах. Не секрет, що наша країна (Росія, Україна, Білорусь, Казахстан) зараз переживає важкі часи. Ось чому дуже важливо для нашої країни мати кваліфікованих економістів, щоб підняти економіку нашої країни на більш високий рівень.

Я сподіваюся, що я буду добрим економістом. Як багато інших людей, я хотів би провести рік за кордоном, працюючи економістом. Це дало б мені можливість перейняти досвід та побачити світ.

Таким чином, я зроблю все можливе, щоб стати хорошим економістом і я впевнений, що ніколи не пошкодую про свій вибір.

My future profession 2 (Art director)

There are plenty of different professions. Some of my friends want to be doctors, others want to be lawyers or journalists, some want to become designers, IT workers.

But i’ve always had a particular interest to advertising. So, i’ve already decided what I want to do, when I grow up. I want to have a job where I can apply my creative skills. I’d like to have a job of a creative director in an advertising agency.

If you want to be a good art director, you need to be creative. The way advertisement motivates people to do something what they actually didn’t plan to do is fascinating. I also strongly believe that work of creative director can be compared with art. A good advertisement is really an art object.

I strongly believe that if I am and persistent ambitious, everything becomes possible. However, i’m absolutely convinced that without good grades at school the success in one’s future career is out of the question.

 

Моя майбутня професія 2 (Арт-директор)

Є багато різних професій. Деякі мої друзі хочуть бути докторами, інші хочуть стати адвокатами або журналістами., деякі хочуть стати дизайнерами і працівниками ай-ті сфери.Але мене завжди цікавила реклама. Я вже вирішив, чим я хочу займатися, коли подорослішаю. Я б хотів знайти роботу, яка вимагає творчої складової. Я б хотів працювати креативним директором в рекламному агентстві.

Читайте також:  Артиклі в англійській мові

Якщо ти хочеш бути гарним арт-директором, потрібно бути креативним. Спосіб, завдяки якому реклама закликає споживача зробити щось, чого він, по суті, не планував зробити, дійсно зачаровує. Я вірю, що робота креативного директора може зрівнятися з роботою художника. Хороший рекламний ролик дійсно є витвором мистецтва.

Я вірю, що якщо бути наполегливим і цілеспрямованим, все можливо. Однак я так само вважаю, що без гарних оцінок у школі успіх у майбутній кар’єрі неможливий.

My future profession 3 (Interpreter)

A child usually dreams to be a doctor, a teacher, a firefighter or even an astronaut in the future. These professions are very important, so it is wonderful when child’s dream comes true and he or she becomes an expert in the particular field, for example, in medicine.

I think that everyone should work. It may be easy difficult or work, well-paid or low-paid. However, what is even more important is that the must work bring the joy. Of course, the salary is important nowadays but if you are not happy with your job, the salary will mean almost nothing. In this case you should find something else, something that will make you smile. This work even may become just a little addition to the main job.

My dream is to become an interpreter in the future. Why I have chosen this particular profession? The answer is quite simple. I like studying foreign languages and cultures. When I study a new foreign language, a new world seems to be opened to me. I can find something unusual, unique, fascinating or even strange there but it is the wonderful experience.

The profession of an interpreter gives you an opportunity to meet new people from different countries or social groups. It teaches you to make decisions right here and right now. It is the experience that you cannot get even being a translator, for example. This is the main reason why I want to be an interpreter.

I will do my best to become an interpreter in the future because this is the work that can make me happy.

Читайте також:  Пасивний заставу в англійській мові

Моя майбутня професія 3 (Перекладач)

Дитина зазвичай мріє стати в майбутньому лікарем, вчителем, пожежним або навіть космонавтом. Ці професії дуже важливі, тому чудово, коли збувається мрія дитини і він або вона стає фахівцем у певній сфері діяльності, наприклад, в медицині.

Я думаю, що кожна людина має працювати. Це може бути легка або складна робота, добре оплачувана або низькооплачувана. Однак, що ще важливіше: робота повинна приносити радість. Звичайно, зарплата відіграє значиму роль в наші дні, але якщо ви не задоволені своєю роботою, зарплата буде означати для вас не так багато. У цьому випадку ви повинні знайти щось інше, щось, що змусить вас посміхнутися. Ця робота може стати всього лише невеликим доповненням до вашої основної професії.

Моя мрія – стати у майбутньому усним перекладачем. Чому я вибрала саме цю професію? Відповідь досить проста. Я люблю вивчати іноземні мови і культури. Коли я вивчаю нову іноземну мову, для мене немов відкривається новий світ, в якому я можу знайти щось незвичайне, унікальне, цікаве або навіть дивне, але це чудовий досвід.

Професія перекладача дає можливість познайомитися з новими людьми з різних країн або соціальних груп. Вона вчить вас приймати рішення тут і зараз. Це той досвід, який ви не можете отримати, наприклад, навіть будучи письмовим перекладачем. Це основна причина, чому я хочу бути саме усним перекладачем.

Я зроблю все можливе, щоб стати усним перекладачем в майбутньому, тому що це та робота, яка може зробити мене щасливим.

Слова і вирази

 • profession – професія
 • to lack – відчувати недолік, бракувати
 • desire – бажання
 • to coincide – співпадати
 • possibility – можливість
 • a piece of advice – порада
 • to research – вивчати, досліджувати
 • economics – економіка
 • current – поточний
 • efficient – кваліфікований
 • opportunity – можливість
 • to borrow – позичати, переймати
 • to regret – шкодувати
 • decision – рішення, вибір
 • broad outlook — широка перспектива
 • to encourage me in my desire — заохочувати мене в моєму бажанні
 • a blind choice — сліпий вибір
 • a sudden flash — раптовий спалах
 • to get interested in — заинтересовываться
 • to affect — торкатися
 • to be concerned — бути зацікавленим
 • wide range — широкий діапазон, коло, область, сфера
 • to justify the hopes of my parents — виправдовувати надії моїх батьків

How to find and do work you love

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: