Топіки з англійської на тему екологія (ecology)

Останнім часом гостро постала проблема забруднення навколишнього середовища. Її піднімають і в школах, і в університетах. Зокрема, задають написати твір на тему захисту навколишнього середовища англійською мовою. Тому топіки по англійській мові на тему екологія дуже популярні.

 Топіки з англійської на тему екологія (ecology)

Топік Ecology problems

Since ancient times Nature has served man, being the source of his life. For thousands of years people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were unlimited. But with the development of civilization man’s interference in nature began to increase.

Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons of dust and other things. As a result some rare species of animals, birds, fish and plants disappear forever. Many cities suffer from smog.

Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today. The by-products of their activity pollute the air we breathe, the water we drink, the land we grow vegetables.

The pollution of air and the world’s ocean, destruction of the ozone layer is the result of man’s careless interaction with nature. Environmental protection is of a universal concern. That is why serious measures to create a system of ecological security should be taken.

Some progress has already been made in this direction. As many as 159 countries — members of the UNO — have set up environmental protection agencies. Numerous conferences have been held by these agencies to discuss problems facing ecologically poor regions including the Aral Sea, the South Urals, Kuzbass, Donbass, Semipalatinsk and Chernobyl. An international environmental research centre has been set up on Lake Baikal. The international organization Greenpeace is also doing much to preserve the environment.

But these are only the initial steps and they must be carried onward to protect nature, to save life on the planet not only for the present but also for the future generations.

Але це тільки початкові кроки і вони повинні бути більш зав’язані на захист природи, щоб зберегти життя на планеті не тільки для сьогодення, але і для майбутнього покоління.

Переклад топіка на російську мову

Екологічні проблеми

З давніх часів, природа подовжувала життя людини, забезпечуючи її ресурсами для життя. Протягом тисяч років люди жили в гармонії з навколишнім середовищем і їм здавалося, що багатства природи невичерпні. Але з приходом цивілізації людини, катаклізми в природі почали збільшуватися.

Щороку світова промисловість викидає в атмосферу близько 1000 мільйонів тонн пилу та інших речовин. В результаті деякі рідкісні види тварин, птахів, риб і тварин зникли назавжди. Багато міст страждають від смогу.

Великі міста з тисячами димлять виробництв, представлені в загальносвітовому масштабі в великій кількості. Другорядні продукти, які утворюються в результаті їх діяльності, забруднюють повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п’ємо, землю, на якій ми вирощуємо овочі.

Забруднення повітря і світового океану, знищення озонового шару — це результат людської байдужості щодо природи. Навколишнє середовище захищається всесвітнім об’єднанням. Ось чому серйозні заходи повинні бути здійснені щодо створення системи екологічної безпеки.

Деякі зрушення в цьому відношенні вже зроблені. Так, 159 країн — членів UNO — створили агентство по захисту навколишнього середовища. Цими агентствами проводяться численні конференції та на них обговорюються проблеми, з якими зіткнулися бідують з точки зору екології, регіони, включаючи Аральське море, Південний Урал, Кузбас, Семипалатинськ і Чорнобиль. Міжнародне дослідження навколишнього середовища проводиться на озері Байкал. Міжнародна організація “Грінпіс” також робить дуже багато, щоб захистити навколишнє середовище.

Дорогі відвідувачі, а вас хвилює проблеми екології? І наскільки Вам близькі ecology problems?

Як ви вважаєте, чи потрібно зупинити світове забруднення?

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: