Загальні питання в англійській мові

Загальні питання в англійській мові є найбільш поширеними й важливими.

Загальний питання має на меті отримання підтвердження або заперечення висловленої в заданому питанні думки і на нього потрібно дати ствердну або заперечну відповідь, то є відповідь, в якому буде міститися слово «так» або слово «ні».

Порядок слів у питанні

1) Присудок слід ставити на початку речення, що підлягає, якщо він виражений дієсловами to have або tо be в Рrеsent Indefinite (Цьому Невизначеному часі) або Past Indefinite (Невизначеному Минулому часі):

Have you a newspaper? — У вас є газета?

Were you there? — Ви там були?

Якщо присудок виражено за коштами обороту there is, тоді «to be» потрібно ставити перед there, а підмет ставиться після there:

Is there any juce left? — Сік ще залишився?

2) До підлягає ставлять модальний або допоміжний дієслово, якщо він є частиною присудка:

Сап I eat some bread? — Можна мені з’їсти трохи хліба?

Have you been there? — Ви там були?

Якщо в складі присудка є 2 або 3 допоміжних дієслова, то в цьому випадку перед підметом ставлять 1-ий допоміжний дієслово:

Has he been working in this firm for three years? — Він працює в цій компанії вже 3 роки?

3) Якщо присудок виражається дієсловом, який стоїть у Рrеsent Indefinite або в Раst Indefinite (виняток становлять to have і to be), то підлягає ставлять допоміжний дієслово do, а смисловий дієслово повинен зайняти місце за підлягають:

Do you study here? — Ти вчишся тут?

Did you see his sister 3 days ago? — Ти бачив його сестру 3 дні тому?

Якщо дієслово tо have знаходиться у фразовому присудку (to have lunch, to have a break та ін) або вживається в модальному значенні, то питання загального типу слід утворювати використовуючи допоміжний дієслово tо dо у потрібній формі:

What time do you have lunch? — B котрій годині ти обідаєш?

When does he has to be in the airport? — Коли він повинен бути в аеропорту?

В Америці дієслово to have у всіх функціях утворює питання з допомогою дієслова to do. Порівняємо:

Англійський варіант: Have you any new newspapers?

Американський варіант: Do you have any new newspapers?

(У вас є які-небудь нові газети?)

Відповідати на загальне питання потрібно коротко і повно. У короткій відповіді, крім Yes і No, міститься підмет, яке як правило виражено займенником, а також модальний або допоміжний дієслово в негативній або стверджувальній формі.

Частинка not як правило зливається з модальним дієсловом або допоміжним:

Do you read-news? – — Ви читаєте новини? –

Yes, I do. – No, I don’t. — Так, я можу) . – Ні (я не можу),.

Can you read it? — — Ви можете прочитати це? –

Yes, I can. – No, I can’t. — Так, я можу). – Ні (я не можу)

Коротку відповідь на загальне питання, в якому міститься оборот thеre is, слід утворювати за загальним правилом:

Is there a glass on the table? — — На столі є стакан? —

Yes, there is. – No, there isn’t. Так (є). – Немає (її там немає).

Якщо в загальному питанні міститься невизначений займенник any,тоді позитивний коротка відповідь може містити займенник some, а негативний –none або not any:

— Are there any newspapers in the store? — В магазині є газети? —

– Yes, there are (some). — Так (є кілька).

— No, there are not any (there are none). — Ні (ніяких).

Негативна форма загального питання

В загальному питанні в негативній формі утримується негативна частка not, яку слід ставити перед смисловим дієсловом або вона може зливатися з модальним або допоміжним дієсловом. За допомогою загального питання в негативній формі може бути виражено здивування, а в російській мові таке питання починається зі слів «невже? хіба?»:

Don’t you see the palace? — Хіба ви не бачите цей палац?

Do you not see the palace?

Якщо в українській мові ми вживаємо питальне речення в негативній формі, то в англійській мові ми повинні використовувати питальне речення, яке не містить заперечення:

Have you brought this book? — Ви не принесли цю книгу?

У позитивній відповіді на питання поставлене у негативній формі в рос. яз. має містити слово «ні» і наступне твердження. В англ. яз. у позитивній відповіді на таке питання обов’язково міститься слово Yes. Порівняємо:

Haven’t you been there? — — Хіба ви там не були? —

Yes, I have. — Ні, бачив.

Didn’t you see this film — Хіба ти не бачив цей фільм ввечері?

last night? – Yes, I did. — Ні, бачив.

Таким чином, загальні питання можуть як у звичайній, так і в негативній формі.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: