100 базових і найбільш часто вживаних англійських слів

100 bazovykh i naibolee chasto upotreblyaemykh anglijjskikh slov5 100 базових і найбільш часто вживаних англійських слів
1. the [ðə] перед словами, що починаються з приголосного звуку і [ði]- з гласного; певний артикль: не перекладається
2. be [biː] (am [æm], is [ɪz], are [ɑː(r)]) дієслово-зв’язка: дослівні переклад: “бути”, “існувати”, але зазвичай не перекладається
3. to [tuː]
4. [ɒv]
5. and [ænd]
6. a [ə] невизначений артикль: не перекладається
7. in [ɪn]
8. that [ðæt] той, та, то
9. have [hæv], (has) [hæz] дієслово зв’язка: “мати”
10. I [aɪ] я (завжди з великої букви в англійській мові)
11. it [ɪt]
12. for [fɔː(r)] для
13. not [nɒt] не
14. on [ɒn]
15. with [wɪð]
16. he [hiː]
17. as [æz]
18. you [juː] ти
19. do [duː]
20. at [æt]
21. this [ðɪs] цей, ця, це
22. but [bʌt] але
23. his [hɪz]
24. by [baɪ] при
25. from [frɒm]
26. they [ðeɪ] вони
27. we [wiː] ми
28. say [seɪ] говорити
29. her [hɜː(r)] її
30. she [ʃiː] вона
31. or [ɔː(r)] або
32. an [æn] невизначений артикль: не перекладається
33. will [wɪl] буду
34. my [maɪ] мій
35. one [wʌn]
36. all [ɔːl]
37. would [wʊd] б
38. there [ðeə(r)] там
39. their [ðeə(r)]
40. what [wɒt]
41. so [səʊ] так
42. up [ʌp] вгору
43. out [aʊt]
44. if [ɪf] якщо
45. about [əˈbaʊt] близько
46. who [huː] хто
47. get [ɡet] діставати, одержувати
48. which [wɪtʃ] який, який
49. go [ɡəʊ] йти
50. me [miː]
51. when [wen] коли
52. make [meɪk]
53. can [kæn] могти
54. like [laɪk] подобатися
55. time [taɪm] час
56. no [nəʊ] не
57. just [dʒʌst] тільки що, просто
58. him [hɪm] його, йому
59. know [nəʊ] знати
60. take [teɪk] брати
61. person [ˈpɜː(r)s(ə)n] людина, особистість
62. into [ˈɪntuː]
63. year [jɪə(r)] рік
64. your [jɔː(r)] твій, ваш
65. good [ɡʊd] хороший
66. some [sʌm] якийсь, деякий кількість
67. could [kʊd] міг
68. them [ðem] їх, їм
69. see [siː] бачити
70. other [ˈʌðə(r)] інший
71. than [ðæn] ніж
72. then [ðen] тоді
73. now [naʊ] зараз
74. look [lʊk] дивитися, виглядати
75. only [ˈəʊnli]
76. come [kʌm] приходити
77. its [ɪts] його, її
78. over [ˈəʊvə(r)] над, знову
79. think [θɪŋk] думати
80. also [ˈɔːlsəʊ] теж, також
81. back [bæk] назад
82. after [ˈɑːftə(r)] після
83. use [juːs] вживання, [juːz] вживати
84. two [tuː] два
85. how [haʊ] як, яким чином
86. our [aʊə(r)] наш, наша, наше, наші
87. work [wɜː(r)k] працювати
88. first [fɜː(r)st] перший
89. well [wel] добре, відмінно
90. way [weɪ] шлях, дорога
91. even [ˈiːv(ə)n] навіть
92. new [njuː] новий
93. want [wɒnt] хотіти
94. because [bɪˈkɒz] тому що
95. any [ˈeni] будь-який, скільки-небудь
96. these [ðiːz] ці
97. give [gɪv] давати
98. day [deɪ] день
99. most [məʊst] багато
100. us [ʌs] нас, нам, нами

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: