Англійські слова c транскрипцією на тему “Професії”

 Англійські слова c транскрипцією на тему Професії
farmer [‘fɑ:mə] — фермер
film director [fɪlmdı’rektə] — кінорежисер
financier [faı’nænsıə] — фінансист
fisherman [‘fıʃəmən] — рибак
fixer [‘fıksə] — страховий агент
flight attendant [flaɪtə’tendənt] — стюардеса, стюард, бортпровідник
foreman [‘fɔ:mən] — бригадир, майстер
gardener [‘gɑ:dnə] — садівник
geologist [ʤı’ɔləʤıst] — геолог
glass cutter [glɑ:s’est kʌtə] — скляр
скляр [‘gleızjə] — скляр
goods manager [gudz’mænıʤə] — товарознавець
guard [gɑ:d] — охоронець, сторож
guide [gaıd] — гід, екскурсовод
gynaecologist [,gaını’kɔləʤıst] — гінеколог
hairdresser [‘hɜə,dresə] — перукар
hangman [‘hæŋmən] — кат
head [hed] — начальник
head teacher [hed’ti:ʧə] — завуч (викладач-методист)
historian [hıs’tɔ:rıən] — історик
housewife [‘hauswaıf] — домогосподарка
hunter [‘hʌntə] — мисливець
inspector [ın’spektə] — контролер
inspector [ın’spektə] — інспектор, ревізор
insurance agent [ın’ʃuərəns’eıʤənt] — страховий агент
interpreter [ın’tə:prıtə] — перекладач
investigator [ın’vestıgeıtə] — слідчий, дослідник, випробувач
janitor [‘ʤænıtə] — прибиральниця
jeweller [‘ʤu:ələ] — ювелір
joiner [‘ʤɔınə] — столяр
journalist [‘ʤə:nəlıst] — журналіст
judge [‘ʤʌʤ] — суддя
jurist [‘ʤuərıst] — юрист
laboratory assistant [lə’bɔrətərıə’sıstənt] — лаборант
lawyer [‘lɔ:jə] — юрист, адвокат
lecturer [‘lekʧərə] — лектор, доповідач
letter [‘letə] — листоноша
librarian [laı’brɜərıən] — бібліотекар
livestock breeder [‘laıvstɔk’bri:də] — тваринник
loader [‘ləudə] — вантажник
loading workman [‘ləudıŋ’wə:kmən] — вантажник
locksmith [‘lɔksmıθ] — слюсар
mail carrier [meıl’kærıə] — листоноша
maker-up [‘meıkəʌp] — верстальник
manager [‘mænıʤə] — менеджер, директор, завідувач
manufacturer [,mænju’fækʧərə] — промисловець
marketeer [,mɑ:kı’tıə] — маркетолог
mason, bricklayer [‘meısn’brık,leıə] — муляр
masseur — масажист
mathematician [,mæθımə’tıʃən] — математик
mechanic [mı’kænık] — механік
mechanician [,mekə’nıʃən] — механік, конструктор, інженер-механік
medical assistant [‘medıkələ’sıstənt] — фельдшер
merchant, businessman [‘mə:ʧənt] [‘bɪznəsmən] — комерсант
messenger [‘mesınʤə] — кур’єр
metallurgist [me’tæləʤıst] — металург
metalworker [‘metl,wə:kə] — слюсар
milker [‘mılkə] — доярка
milling machine operator [‘mılıŋmə’ʃi:’ɔpəreıtə] — фрезерувальник
miner [‘maınə] — шахтар, гірник
mineworker [‘maɪnwɜ:kə] — гірник
model [‘mɔdl] — манекенниця, модель
moderator [‘mɔdəreıtə] — модератор, арбітр
motor mechanic [‘məutəmı’kænık] — автомеханік, моторист
musician [mju:’zıʃən] — музикант

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: