Професії по-англійськи

professii po anglijjski1 Професії по англійськи
Gardener [‘gɑ:dnə] — Садівник
Geologist [ʤı’ɔləʤıst] — Геолог
Glass cutter [glɑ:s’est kʌtə] — Скляр
Скляр [‘gleızjə] — Скляр
Goods manager [gudz’mænıʤə] — Товарознавець
Guard [gɑ:d] — Охоронець, сторож
Guide [gaıd] — Гід, екскурсовод
Gynaecologist [,gaını’kɔləʤıst] — Гінеколог
Hairdresser [‘hɜə,dresə] — Перукар
Hangman [‘hæŋmən] — Кат
Head [hed] — Начальник
Head teacher [hed’ti:ʧə] — Завуч (викладач-методист)
Historian [hıs’tɔ:rıən] — Історик
Housewife [‘hauswaıf] — Домогосподарка
Hunter [‘hʌntə] — Мисливець
Inspector [ın’spektə] — Контролер
Inspector [ın’spektə] — Інспектор, Ревізор
Insurance agent [ın’ʃuərəns’eıʤənt] — Страховий агент
Interpreter [ın’tə:prıtə] — Перекладач
Investigator [ın’vestıgeıtə] — Слідчий, дослідник, випробувач
Janitor [‘ʤænıtə] — Прибиральниця
Jeweller [‘ʤu:ələ] — Ювелір
Joiner [‘ʤɔınə] — Столяр
Journalist [‘ʤə:nəlıst] — Журналіст
Judge [‘ʤʌʤ] — Суддя
Jurist [‘ʤuərıst] — Юрист
Laboratory assistant [lə’bɔrətərıə’sıstənt] — Лаборант
Lawyer [‘lɔ:jə] — Юрист, адвокат
Lecturer [‘lekʧərə] — Лектор, доповідач
Letter [‘letə] — Листоноша
Librarian [laı’brɜərıən] — Бібліотекар
Livestock breeder [‘laıvstɔk’bri:də] — Тваринник
Loader [‘ləudə] — Вантажник
Loading workman [‘ləudıŋ’wə:kmən] — Вантажник
Locksmith [‘lɔksmıθ] — Слюсар
Mail carrier [meıl’kærıə] — Листоноша
Maker-up [‘meıkəʌp] — Верстальник
Manager [‘mænıʤə] — Менеджер, директор, завідувач
Manufacturer [,mænju’fækʧərə] — Промисловець
Marketeer [,mɑ:kı’tıə] — Маркетолог
Mathematician [,mæθımə’tıʃən] — Математик
Mechanic [mı’kænık] — Механік
Mechanician [,mekə’nıʃən] — Механік, конструктор, інженер-механік
Medical assistant [‘medıkələ’sıstənt] — Фельдшер
Merchant, businessman [‘mə:ʧənt] [‘bɪznəsmən] — Комерсант
Messenger [‘mesınʤə] — кур’єр
Metallurgist [me’tæləʤıst] — Металург
Metalworker [‘metl,wə:kə] — Слюсар
Milker [‘mılkə] — Доярка
Milling machine operator [‘mılıŋmə’ʃi:’ɔpəreıtə] — Фрезерувальник
Miner [‘maınə] — Шахтар, гірник
Mineworker [‘maɪnwɜ:kə] — Гірник
Model [‘mɔdl] — Манекенниця, модель
Moderator [‘mɔdəreıtə] — Модератор, арбітр
Motor mechanic [‘məutəmı’kænık] — Автомеханік, Моторист
Musician [mju:’zıʃən] — Музикант
Farmer [‘fɑ:mə] — Фермер
Film director [fɪlmdı’rektə] — Кінорежисер
Financier [faı’nænsıə] — Фінансист
Fisherman [‘fıʃəmən] — Рибак
Fixer [‘fıksə] — Страховий агент
Flight attendant [flaɪtə’tendənt] — Стюардеса, стюард, бортпровідник
Foreman [‘fɔ:mən] — Бригадир, майстер

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: